เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่เวียงจันทน์ รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน 10 ประเทศ ได้ประชุมหารือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน หรือที่เรียกว่า ASEAN Post Ministerial Conference โดย EU เป็นหนึ่งในคู่เจรจาของอาเซียน

สำหรับผลการประชุม ASEAN PMC กับ EU นั้น
ฝ่ายอาเซียนมีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเป็นประธานร่วมกับนาย Javier Solana,Secretary-General of the Council of the European Union and the High Representative for Common Foreign and Security Policy

อาเซียนร่วมกันประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงลอนดอนเมื่อ
เร็วๆ นี้ และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายอาเซียนและ EU ได้ย้ำถึงความพยายามร่วมกันในการต่อต้านการก่อการร้ายตามแนวทางของปฏิญญาอาเซียน-EU ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย

ในด้านการค้า ทั้งสองฝ่ายพอใจต่อความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการค้าและลดอุปสรรคด้านการค้าในกรอบของ
TREATI (Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative)และชื่นชมต่อการเริ่มต้นของการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-EU

อนึ่ง สำหรับเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งแขตการค้าเสรีอาเซียน-EU นั้น ขณะนี้ อาเซียนและ EU ได้มอบหมายให้มีกลุ่มทำการศึกษาศักยภาพของประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-EU ทั้งในเชิงคุณภาพ (qualitative)และปริมาณ (quantitative) โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะพยายามจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกันให้ได้ภายใน 2-4 ปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ย่อมขึ้นอยู่กับผลการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มศึกษาจะทำการศึกษาเสร็จสิ้นในช่วงต้นปี 2549 เพื่อส่งให้กลุ่มวิสัยทัศน์อาเซียน-EU นำไปพิจารณาจัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-EU ซึ่งจะประชุมกันครั้งต่อไปในราวเดือนเมษายน 2549 ดังได้รายงานข่าวดังกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วในหัวข้อความคืบหน้าในการจัดตั้ง ASEAN-EU FTA