หลังจากที่
คณะมนตรีสหภาพยุโรป (European Council) ได้เจรจาและตกลงวงเงิน 862 พันล้านยูโรสำหรับกรอบงบประมาณสำหรับปีค.ศ. 2007 – 2013 (Financial Perspective 2007-2013)
ไปเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2548 แล้ว ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 สภายุโรปได้มีมติปฎิเสธกรอบงบประมาณดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าวงเงินที่ตั้งไว้ในร่างกรอบงบประมาณฯ นี้ ยังคงต่ำเกินไปกว่าที่ควรในการพัฒนาและช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป

ที่ประชุมสภายุโรปเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 ได้มีมติไม่เห็นชอบร่างกรอบงบประมาณดังกล่าวด้วยคะแนน 541 เสียงต่อ 56 เสียง ด้วยเหตุผลว่า วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ำกว่าที่จะสามารถใช้ดำเนินงานในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การช่วยเหลือภูมิภาคที่ยากจน การพัฒนาความมั่นคง ตลอดจนการช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้แล้ว (“Rejects the European Council’s conclusions in their current form, because they do not guarantee an EU budget which will enhance prosperity, competitiveness, solidarity, cohesion and security in the future, in compliance with policies already decided by the Council itself; they fail to fulfil commitments made towards the new Member States and do not provide for a sufficient and detailed flexibility mechanism, a firm commitment to undertake the review with a clear role for the European Parliament or sufficient accompanying measures to ensure for example better implementation and control of expenditure of funds in Member States;”)

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2548 สภายุโรปได้เคยให้ความเห็นไว้แล้วว่า กรอบงบประมาณดังกล่าวควรกำหนดวงเงินไว้ประมาณ 975 พันล้านยูโร ถึงจะเพียงพอสำหรับการดำเนินงานต่างๆ เพื่อพัฒนาสหภาพยุโรปในมิติต่างๆ ได้

นอกจากนี้ สภายุโรปต้องการที่จะให้คณะมนตรีสหภาพยุโรปกระทำการหารือกับสถาบันนี้ทุกครั้งที่มีการพิจารณาหรือมีการกำกับดูแลเกี่ยวกับงบประมาณในกรอบสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มความสำคัญและบทบาทของสถาบันสภายุโรปในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปต่อไป

การปฏิเสธกรอบงบประมาณดังกล่าว ส่งผลให้สภายุโรปจะต้องเจรจากับคณะมนตรี (กล่าวคือ ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป) อีกครั้ง ซึ่งในขั้นต่อไป คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จะต้องจัดทำร่างกรอบงบประมาณที่ได้ปรับปรุงใหม่แล้วนี้เสนอให้คณะมนตรีและสภายุโรปพิจารณาอีกครั้งประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งร่างกรอบงบประมาณใหม่นี้จะพื้นฐานสำหรับการเจรจาระหว่างสภายุโรปกับคณะมนตรีต่อไป โดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาที่ซับซ้อนนี้ น่าจะสามารถเสร็จสิ้นได้ก่อนกลางปีนี้

ดูมติของสภายุโรปได้ที่นี่