แม้จะยังไม่มีการพบเชื้อไข้หวัดนกในนอร์เวย์และไม่มีการพบเชื้อไวรัสในสัตว์ที่ต้องสงสัยแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า ทางการนอร์เวย์ (The Norwegian Food Safety Authority ) ได้ประกาศเขตที่ห้ามเลี้ยงสัตว์ปีกนอกกรงเลี้ยงให้ขยายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 แล้ว และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 ทางการนอร์เวย์ได้ประกาศห้ามนำเข้าขนสัตว์ปีก (Unprocessed feathers) จากต่างประเทศ พร้อมทั้งเตือนประชาชนว่า มีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่สัตว์ปีกป่าจะเป็นตัวพาหะในการนำเชื้อไข้หวัดนกเข้าสู่นอร์เวย์ ทั้งนี้ เนื่องจากทางการนอร์เวย์เห็นว่าสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดนกในยุโรปมีความเสี่ยงสูงมากขึ้น จากการที่พบว่ามีประเทศในยุโรป 9 ประเทศแล้ว ที่มีรายงานการพบเชื้อไวรัส H5N1 ในสัตว์ที่เสียชีวิต และมีอีก 2 ประเทศที่อยู่ในข่ายที่ว่าอาจจะมีการตรวจพบ

ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์ได้เสนอแผนการในการเตรียมรับมือกับการระบาดของไข้หวัดนกหากเกิดขึ้นในนอร์เวย์ โดยหลักใหญ่คือการเตรียมการสั่งซื้อวัคซีนสำหรับประชากรทั้งหมด และในกรณีจำนวนวัคซีนจัดหาได้ไม่เพียงพอ ได้มีการจัดทำเรียงลำดับกลุ่มผู้ที่จะได้รับวัคซีนก่อนหลัง ไว้ ได้แก่ พยาบาลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เด็กอายุ 6 – 24 เดือน หญิงมีครรภ์ หัวหน้าหน่วยงานในการรักษาพยาบาล เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการพยาบาลที่ต้องสัมผัสผู้ป่วย เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร เด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาล เด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนประถม คนขับรถและคนงานด้านการขนส่งที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าและอื่นๆ แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าคนในกลุ่มแรกจะต้องได้รับวัคซีนทุกคน ก่อนที่จะให้วัคซีนกลุ่มถัดไป

ทางการนอร์เวย์ ยังประมาณการว่า หากมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในเอเชีย จะต้องใช้ระยะเวลา 6 – 12 สัปดาห์ในการที่จะระบาดถึงนอร์เวย์ และภายในระยะเวลา 9 เดือนการระบาดจะกระจายทั่วนอร์เวย์ ทั้งยังคาดการณ์ว่า หากเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก ต้องใช้เวลาถึง 6 เดือนในการพัฒนาวัคซีน

นอกจากนี้ ทางการนอร์เวย์ยังได้ประเมินผลที่จะเกิดจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในนอร์เวย์ ไว้สองสภาพการณ์ คือกรณีทั่วไป มีความเป็นไปได้ที่ร้อยละ 30 ของประชากรจะติดเชื้อในระยะเวลา 6 เดือน โดยร้อยละ 15 หรือประมาณ 700,000 คนจะป่วย และจะมีผู้เสียชีวิต 700 – 3,000 คน ในกรณีสถานการณ์ร้ายแรงสุด จะมีการติดเชื้อร้อยละ 50 โดยร้อยละ 25 จะป่วย และมีจำนวนผู้เสียชีวิต 5,000 – 13,000 คน

อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์มีการกำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกไว้เป็นขั้นตอนว่า ขั้นแรกสุด ไม่มีเชื้อไวรัสตัวใหม่เกิดขึ้น ขั้นถัดมา มีไวรัสตัวใหม่เกิดขึ้นในสัตว์ และเสี่ยงต่อการติดต่อสู่มนุษย์ ถัดมา มีการติดเชื้อจากสัตว์สู่มนุษย์ แต่ยังไม่ถ่ายทอดระหว่างคนต่อคน (สถานะของไข้หวัดนกในขณะนี้อยู่ในขั้นนี้) ขั้นถัดไปจะเป็นการติดเชื้อระหว่างคนแต่จำกัดเฉพาะกลุ่มคน ต่อมา อาจพัฒนาเป็นขั้นที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้น และไวรัสเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ในมนุษย์ และขั้นสุดท้าย มีการระบาดทั่วโลก