ภายหลัง
ผู้นำประเทศสมาชิก EU เห็นชอบ
ในร่างกรอบงบประมาณสหภาพยุโรป (Financial Perspectives) สำหรับปี ค.ศ. 2007-2013 ในระหว่างการประชุมสุดยอดคณะมนตรีสหภาพยุโรป (European Council) เมื่อเดือน ธ.ค. 2005 ที่กรุงบรัสเซลส์แล้ว กรอบงบประมาณดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนกว่าที่จะสามารถนำไปจัดทำเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ม.ค. 2007 ได้ พัฒนาการของเรื่องดังกล่าวมีดังนี้

– ภายหลังจากที่ประชุม European Council ได้เห็นชอบร่างกรอบงบประมาณสหภาพยุโรปสำหรับปี ค.ศ. 2007-2013 ในวงเงิน 862 bn ยูโร เมื่อเดือน ธ.ค. 2005 แล้ว กรอบงบประมาณดังกล่าวได้ถูกเสนอให้สมาชิกสภายุโรป (EP) พิจารณา ผลปรากฏว่าเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2006 EP มีมติไม่เห็นชอบร่างกรอบงบประมาณดังกล่าวด้วยคะแนน 541 เสียงต่อ 56 เสียง ด้วยเหตุผลว่าวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ำกว่าที่จะสามารถใช้ดำเนินงานเพื่อพัฒนา EU ในมิติต่างๆ ได้ (EP ได้เคยให้ความเห็นเมื่อเดือน มิ.ย. 2005 ว่า กรอบงบประมาณดังกล่าวควรกำหนดวงเงินไว้ประมาณ 975 พันล้านยูโร)

-คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จึงได้จัดทำข้อเสนอและให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อการพิจารณาในระหว่างการหารือสามฝ่าย (Trilogue) ระหว่างคณะมนตรีฯ – EP – EC เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุม Trilogue สามครั้ง ในวันที่ 23 ม.ค., 21 ก.พ. และ 21 มี.ค. 2006 โดยหวังว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายในเดือน เม.ย. 2006 โดยผลการหารือจะออกมาในรูปความตกลงระหว่างสถาบัน (renewed Interinstitutional Agreement: IIA) ก่อนที่จะนำไปจัดทำไปกฎหมาย (legislative texts) เพื่อบังคับใช้ได้ทันภายในวันที่ 1 ม.ค. 2007

ประเด็นสำคัญส่วนหนึ่งของการเจรจา IIA ได้แก่

– EC ต้องการให้กรอบงบประมาณฯ มีความยืดหยุ่น (flexibility) โดยต้องการเพิ่มงบสำรองกรณีฉุกเฉินจาก 200 mn ยูโรต่อปีในปัจจุบัน เป็น 700 ล้านยูโรต่อปี ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าและสามารถผูกพันต่อเนื่องได้หลายปี (ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านการต่างประเทศ)

-กำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานของกองทุนเพื่อการปรับตัวในกระแสโลกาภิวัตน์ (European Globalisation Adjustment Fund) (ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่นาย Barroso ได้เสนอในการประชุม European Council อย่างไม่เป็นทางการที่ Hampton Court เมื่อเดือน ต.ค. 2005) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านการค้าและการลงทุน โดยเน้นความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและการจัดหางาน

-การทบทวนกรอบงบประมาณอย่างรอบด้าน (Comprehensive review) ในช่วงปี 2551-2552 EC จะจัดทำรายงาน (White Paper) ครอบคลุมรายละเอียดโครงสร้างงบประมาณ การใช้จ่าย เงินรายได้ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมสามฝ่ายครั้งที่ 3

ในระหว่างการประชุม Trilogue ที่ผ่านมา 2 ครั้ง การประชุมเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ โดยทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญในการสรุปผล IIA ภายในเดือน เม.ย. 2006 เพื่อให้ประเทศ สมาชิกสามารถวางแผนโครงการและใช้งบประมาณได้ทันในปี 2550 อย่างไรก็ดี แม้ว่าแต่ละฝ่ายจะมีข้อคิดเห็นต่างกันบางประเด็นแต่สถาบันทั้งสามเห็นชอบร่วมกันที่จะหาทางประนีประนอมและหาข้อสรุปร่วมกันในการประชุม Trilogue ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 มี.ค. 2006