นาย Gunter Verheugen กรรมาธิการยุโรปด้าน Industry and Enterprise ร่างแผนนโยบายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอของยุโรปที่กำลังประสบปัญหา อันสื่อถึงท่าทีของสหภาพยุโรปในการออกมาปกป้องอุตสาหกรรมยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าหรือกระแสโลกาภิวัติ

นาย Verheugen ยอมรับว่าภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอกำลังมีปัญหาด้านการตลาด การว่างงานและการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ทุกระดับการผลิตได้รับผลกระทบจากการพัฒนาและปรับทางโครงสร้างเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ร่างแผนนโยบายของนาย Verheugen นั้นมีโดยสรุป 4 ข้อคือ

1. การหาตลาดใหม่ในประเทศที่สาม

2. การขจัดการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษี

3. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด

4. การหาข้อสรุปเกี่ยวกับเขต Euro-Mediterranean โดยเร็ว

นาย Verheugen ยังเชื่อว่าการอุดหนุนเงินให้แก่ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างมากที่สุดจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมนี้ปรับตัวต่อปัญหาในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการอื่นอีกที่จะช่วยแก้ไขปัญหา เช่น การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันจากแผน Competitiveness and Innovation Programme (CIP)

สหภาพยุโรปเป็นผู้ส่งออกสิ่งทอรายใหญที่สุดของโลก ภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอมีการว่าจ้างงานมากกว่า 2.3 ล้านตำแหน่งซึ่งอยู่ในบริษัทจำนวนประมาณ 2000 บริษัท นาย Verheugen เชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นอุตสหกรรมพื้นฐานที่สำคัญของยุโรปต่อไปในอนาคต