กรมประมงร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บูรไน และกัมพูชาจัดตั้ง ‘พันธมิตรกุ้ง’ (ASEAN Shrimp Alliance) โดยมีศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) เป็นผู้วางแผนดำเนินการร่วมกับกรมประมงในการจัดทำเว็บไซต์ www.aseanshrimpalliance.net
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ 2) สร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการผลิตกุ้งของประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และให้เป็นไปตามความต้องการของผู้นำเข้าในสหภาพยุโรป

ความคิดริเริ่มในการจัดพันธมิตรกุ้งดังกล่าวเป็นผลมาจากการประชุม ASEAN-SEAFDEC High Level Conference ที่จัดควบคู่กับงาน Thai Fish Expo 2006 โดยกรมประมงระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2549 ที่กรุงเทพฯ

เยี่ยมชมเว็บไซต์พันธมิตรกุ้งได้ที่นี่ www.aseanshrimpalliance.net