จากผลการประชุมคณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (EU Standing Committee on the Food Chain and Animal Health : SCFCAH) ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา EU ได้มีมติขยายเวลาการระงับการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยและบางประเทศในแถบเอเชีย จากเดิมจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 นั้น ขณะนี้ EU ได้ประกาศขยายกรอบเวลาห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยแล้วอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 EU ได้มีประกาศตีพิมพ์อย่างเป็นทางการใน EU Official Journal L 205 V 26 Commission Decision 2006/521/EC of 25 July 2006 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/733/EC and 2006/7/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza ว่าด้วย การแก้ไขกฎระเบียบ 2005/692/EC, 2005/733/EC และ 2006/7/EC เกี่ยวกับมาตรการป้องกันเชื่อมโยงกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยมีการแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. แก้ไขกฎระเบียบ Commission Decision 2005/692/EC : โดยมีการแก้ไขยกเลิกเงื่อนไขในมาตราที่ 1. ย่อหน้าที่ 2., 3. มาตราที่ 4. และ 7. ครอบคลุมประเด็นการกำหนดการขยายเวลาการระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากกัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย คาซัคสถาน ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เกาหลีเหนือ ปากีสถาน ไทย และเวียดนาม (ซึ่งในความเป็นจริงมีเพียงจีน มาเลเซีย และไทย 3 ประเทศเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการขยายเวลาระงับการนำเข้าดังกล่าว เนื่องจากเป็นเพียง 3 ประเทศ ที่ EU อนุญาตให้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกได้) โดยจากเดิมกำหนดที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2549 ให้ขยายไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยเหตุผลที่ว่า ขณะนี้ยังคงมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) อย่างไรก็ดี สินค้าไก่สุกยังคงนำเข้า EU ได้ตามปกติ ทั้งนี้ จากการแก้ไขกฎระเบียบในครั้งนี้ EU ได้เพิ่มเติมประเด็นให้ยกเลิกการอนุโลมการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกที่ได้รับการฆ่าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2547 (slaughtered before 1 January 2004) ด้วยแล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไทยจะไม่สามารถส่งเนื้อสัตว์ปีกสดแช่แข็งที่ได้รับการฆ่าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2547 ไปยัง EU ได้อีกต่อไป โดย EU ให้เหตุผลว่า เนื่องจากสินค้ากลุ่มดังกล่าวได้ถูกแช่แข็งไว้ในคลังสินค้ามาร่วมแล้วกว่า 2 ปี รวมทั้งโดยหลักการแล้วสินค้าดังกล่าวน่าจะมีการถูกจำหน่ายออกไปแล้วจนหมดสิ้น (stocks depleted) แล้ว ณ ปัจจุบัน

2. แก้ไขกฎระเบียบ Commission Decision 2005/733/EC : โดยมีการแก้ไขยกเลิกเงื่อนไขในมาตราที่ 6. กำหนดการขยายเวลาการระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากตุรกี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ให้ขยายไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

3. แก้ไขกฎระเบียบ Commission Decision 2006/7/EC : โดยมีการแก้ไขยกเลิกเงื่อนไขในมาตราที่ 4. กำหนดการขยายเวลาการระงับการนำเข้าขนนกที่ยังไม่ได้รับฆ่าเชื้อโดยการผ่านความร้อน (untreated feathers) จากกลุ่มประเทศที่สาม (non-EU Countries) จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ให้ขยายไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไข้หวัดนกจากขนนกและผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศที่สาม

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประกาศดังกล่าวนี้ได้จากเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

กรุณาคลิกที่นี่

4. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลปรับใช้อย่างเป็นทางการในทันที คือตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป (ประกาศในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549) ยกเว้นแต่มาตราที่ 1. ย่อหน้าที่ 1. ของกฎระเบียบนี้ อันครอบคลุมประเด็นการยกเลิกการอนุโลมให้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกที่ได้รับการฆ่าก่อนวันที่ 1 มกราคม 2547 นั้น อนุโลมให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป