เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ลงมติอย่างเป็นทางการอนุญาตการนำเข้าและการแปรรูป เมล็ดพืชน้ำมัน GM (GM Oilseed rape) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ใน EU ได้เป็นระยะเวลา 10 ปี จำนวน 3 รายการ

อันได้แก่

1. Ms8

2. R13

3. Ms8xR13

หากไม่อนุญาตให้มีการเพาะปลูกภายใน EU และต้องมีการติดฉลากอย่างชัดเจนว่า สินค้านั้นๆ มีส่วนผสมของพืชที่ได้รับการดัดแปรทางพันธุกรรม (this product contains genetically-modified organisms) ตามกฎระเบียบ Regulation 1829/2003/EC on GM food and feed และ Regulation 1830/2003/EC concerning the traceability and labelling of genetically-modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically-modified organisms ซึ่งได้มีผลปรับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2547 เป็นต้นมา

เมล็ดพืชน้ำมัน Ms8, R13, Ms8xR13 เป็นพืช GM ของบริษัท Bayer เยอรมนี มีคุณสมบัติทนต่อสารกำจัดวัชพืช (herbicide resistant) เมล็ดพืชน้ำมันทั้ง 3 ชนิดเป็นพืช GM นำร่องสำคัญภายใต้กฎระเบียบ Directive 2001/18/EC Deliberate Release into the Environment of GMOs ว่าด้วย การตั้งใจปล่อยให้ GMOs เข้าสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการประเมินเห็นชอบจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority : EFSA) ว่า ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความปลอดภัยเทียบเท่าเมล็ดพืชน้ำมันปกติ รวมทั้งเคยได้รับการยอมรับให้มีการใช้น้ำมันพืชที่สกัดจากเมล็ดพืชน้ำมัน GM ทั้ง 3 รายการ เป็นส่วนประกอบในน้ำมันพืชที่สามารถวางจำหน่ายใน EU เพื่อใช้ปรุงเป็นอาหารได้ด้วยแล้ว

จึงนับได้ว่า เมล็ดพืชน้ำมัน Ms8, R13 และMs8xR13 เป็นพืช GM อันดับที่หก เจ็ด และแปดของ EU ที่ได้รับการอนุญาตต่อจากข้าวโพดหวาน Bt11, ข้าวโพด NK 603, ข้าวโพด MON 863 , เมล็ดพืชน้ำมัน GT 73 และข้าวโพด 1507 นับตั้งแต่ที่ EU ได้มีมติระงับการพิจารณาพืช GM ทุกชนิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2541 (ค.ศ. 1998) เป็นต้นมา

ในเรื่องนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอเรียนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ก) เป็นที่สังเกตได้ว่า การอนุมัติวางจำหน่ายสินค้าพืช GM ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ประเทศสมาชิก EU-25 ยังคงไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกัน ณ ที่ประชุมสภามนตรีเกษตรได้แม้แต่ครั้งเดียว และยังคงประสบปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก EU-25 ในการพิจารณาอนุญาตการวางจำหน่ายพืช GM ส่งผลให้ขั้นตอนการอนุญาตค่อนข้างล่าช้าและประสบกับความล้มเหลว รวมทั้งต้องมีการผ่านเรื่องและผลักภาระการตัดสินอนุญาตการวางจำหน่ายพืช GM ในขั้นสุดท้ายให้กับคณะกรรมาธิการยุโรปแต่เพียงฝ่ายเดียวเสมอ รวมทั้งที่ปรากฏในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่า GMOs ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนและได้รับการยอมรับที่ดีจากกลุ่มประเทศสมาชิก EU-25 เท่าใดนัก แม้ว่าขณะนี้ สินค้าพืช GM บางตัวจะได้รับการอนุมัติให้วางจำหน่ายใน EU ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม

ข) ในส่วนของไทย เห็นควรศึกษาวิวัฒนาการอันละเอียดรอบคอบของ EU ในการกำหนดวิธีอนุญาตสินค้า GM อย่างเป็นระบบท่ามกลางแรงกดดัน ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนประสบการณ์ของ EU ในปัจจุบันที่พิจารณายอมรับพืช GM ไว้ได้ในระดับหนึ่ง