เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2550 ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตในยุโรป และคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “EU Research and Innovation Strategies: Lessons for Thailand and Emerging Economies” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ซี โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย และมีผู้ร่วมงานสัมมนาจากทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการไทยประมาณ 80 คน

ศ. นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวต้อนรับนายกุลกุมุท สิงหรา ณ อยุธยา อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงต่างประเทศ เป็นผุ้กล่าวเปิดการประชุม และเอกอัครราชทูต ฟรีดริช แฮมเบอร์เกอร์ จากคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทยร่วมกล่าวสารจากสหภาพยุโรป

การสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก ซึ่งมีประสบการณ์การใช้และจัดการทรัพยากรเพื่อลงทุนในด้านการค้นคว้าและพัฒนา (Research and Development) ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำยุโรปให้เป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุดและมีพลวัตรที่สุดโลกภายในปีค.ศ. 2010 (ตามที่ประกาศไว้ในยุทธศาสตร์ลิสบอน หรือ Lisbon Agenda) เพื่อให้ภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และสาธารณชนในประเทศไทยได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ ปัญหาที่ประสบ และวิธีแก้ปัญหา เพื่อสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ ที่สำคัญ ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรป และสร้างเครือข่ายและความคุ้นเคยระหว่างผู้เชี่ยวชาญสองฝ่าย เพื่อความร่วมมือต่อไปในระยะยาว

การสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงของสหภาพยุโรปมาเป็นวิทยากร อาทิ Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ของเยอรมนี Department of Trade and Industry ของสหราชอาณาจักร VINNOVA ของสวีเดน มหาวิทยาลัย Technical University ของเดนมาร์ก สมาพันธ์อุตสาหกรรมของฟินแลนด์ และ Mr. Erik Habers, counselor ของคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย และมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านนวัตกรรมของไทยร่วมบรรยายด้วย ได้แก่ดร. รมณียา ติงศภัทิย์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นายทายาท ศรีปลั่ง กรรมการผู้จัดการ Watson Wyatt ประเทศไทยและผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ได้บรรยายในรูปแบบการอภิปราย ในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมและการค้นคว้าและพัฒนาในมิติต่างๆ ได้แก่

1) นโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพกว้างของสหภาพยุโรปเปรียบเทียบกับประเทศไทย
2) ประสบการณ์ในทางปฏิบัติและบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะ SMEs
3) การสร้างบุคลากรและบทบาทของภาควิชาการสำหรับผลสำเร็จในระยะยาว

ผู้สนใจสามารถ download presentations ของวิทยากร ได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ยุโรปศึกษา: http://ces.in.th/online%20articles%20main%20page.html