คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาออกมาตรการรองรับระเบียบ Eco-Design ที่จะระบุถึงข้อกำหนดในแต่ละรายสินค้า ผู้ผลิตสินค้าที่ต้องใช้พลังงาน (EuP) เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ ควรเตรียมจับตาความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด


ความคืบหน้าระเบียบ Eco-Design
เมื่อปี 2548 สหภาพยุโรปได้ออก ระเบียบ Eco-Design (Directive 2005/32/EC) เป็นระเบียบที่จุดประสงค์เพื่อช่วยลดผลกระทบที่สินค้าทุกประเภทที่ต้องใช้พลังงานทุกประเภท ยกเว้น ยานพาหนะ (Energy-using Products หรือ EuP) จะมีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและครบวงจร ด้วยการออกข้อกำหนดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบดีไซน์สินค้า ทั้งนี้ ระเบียบ Eco-Design 2005/32/EC เป็นเพียงกรอบการดำเนินการ (framework directive) ที่จะกำหนดเงื่อนไข เกณฑ์ กว้างๆ ไม่ได้ระบุเงื่อนไขเฉพาะในรายสินค้า แต่คณะกรรมาธิการยุโรปจะคัดเลือกสินค้าและออกเงื่อนไขเฉพาะในรายสินค้าด้วย (ที่เรียกว่า “มาตรการดำเนินการ” – Implementing measure) และจะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ในรายประเภทต่อไป

ปัจจุบัน คณะกรรมาธิการยุโรปกำลังอยู่ร่าง “มาตรการดำเนินการ” ที่จะมีผลต่อรายผลิตภัณฑ์ และคาดว่าจะทยอยออกตามมาในช่วงปีหน้า (2551) ถึงต้นปี 2552 เมื่อคณะกรรมาธิการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศสมาชิกลงคะแนนเสียงรับรองร่างมาตรการสุดท้าย คณะกรรมาธิการยุโรปจะรับมาตรการดังกล่าวและบังคับใช้ต่อไป

“มาตรการดำเนินการ” ของระเบียบ Eco-Designจะมีผลครอบคลุมสินค้าใดบ้าง
ในชั้นต้น ระเบียบ Eco-Design (มาตราที่ 16) ได้กำหนดสินค้าที่จำเป็นต้องมีการออกมาตรการดำเนินการอย่างเร่งด่วน 19 ประเภท (ตามที่ปรากฏข้างล่าง) และได้เริ่มกระบวนการการออกมาตรการดำเนินการไปก่อนสินค้าอื่นๆ

สำหรับรายชื่อสินค้าอื่นๆอยู่ในระเบียบดังกล่าวนอกจาก สินค้า 19 ประเภทที่กล่าวมานั้น จะปรากฏอยู่ใน “แผนการดำเนินการ” (Working Plan) ซึ่งยังไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่าจะมีผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างและมีตารางการทำงานอย่างไร (ทีมงาน Thaieurope.Net กำลังสอบถามความคืบหน้าเพิ่มเติม แต่ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เว็บ http://www.epta.gr/xar/index.php/eco ได้อีกทาง )

ผลิตภัณฑ์ 19 ประเภทที่จะเริ่มกระบวนการของการออกมาตรการดำเนินการภายใต้กรอบระเบียบ Eco-Design ก่อนสินค้าอื่นๆ ได้แก่

1. เครื่องต้มน้ำประเภทใช้ก๊าซ น้ำมัน และไฟฟ้า (Boilers and combi-boilers — gas/oil/electric)
2. เตาต้มน้ำประเภทใช้ก๊าซ น้ำมัน และไฟฟ้า (Water heaters — gas/oil/electric)
3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทั้งแบบแลปท้อบและตั้งโต๊ะ และจอคอมพิวเตอร์ (Personal Computers both desktops & laptops and computer monitors)
4. อุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร พริ้นเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ (Imaging equipment: copiers, faxes, printers, scanners, multifunctional devices)
5. โทรทัศน์ (Consumer electronics: televisions)
6. ระบบ Standby and off-mode losses ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
7. เครื่องชาร์แบทเตอรี่ (Battery chargers and external power supplies)
8. ไฟในสำนักงาน (Office lighting)
9. ไฟถนนสาธารณะ (Public street lighting)
10. เครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยและในห้อง (Residential room conditioning appliances – airco and ventilation)
11. มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ พัดลมระบายอากาศ (ในสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย) ( Electric motors 1-150 kW, water pumps commercial buildings, drinking water, food, agriculture, circulators in buildings, ventilation fans for nonresidential)
12. ตู้เย็นและตู้แช่ประเภทต่างๆ เพื่อการค้า (Commercial refrigerators and freezers, including chillers, display cabinets and vending machines)
13. ตู้เย็นและตู้แช่ในครัวเรือน (Domestic refrigerators and freezers)
14. เครื่องล้างจานและเครื่องซักผ้าในครัวเรือน (Domestic dishwashers and washing machines)
15. อุปกรณ์ติดตั้งการสันดาปเชื้อเพลิงแบบแข็งขนาดเล็ก solid fuel small combustion installations (โดยเฉพาะอย่างสำหรับเพื่อให้ความร้อน)
16. เครื่องปั่นผ้าแห้ง (laundry dryers)
17. เครื่องดูดฝุ่น (vacuum cleaners)
18. เครื่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ทั้งแบบ free TV และแบบ Pay TV (complex set top boxes with conditional access and/or functions that are always on)
19. อุปกรณ์ให้แสงสว่างในครัวเรือน (domestic lighting)

อนึ่ง สินค้า 19 ประเภทที่กล่าวข้างต้นนั้น ปัจจุบัน มีทั้งที่ยังอยู่ใน ขั้นตอนการศึกษา (Study Phase) ซึ่งเปิดให้บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยหรือบริษัทที่ปรึกษา เข้ามาศึกษาสินค้าที่กำหนดจากมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงเทคนิค และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมาธิการยุโรปในการออกมาตรการดำเนินการ บ้างก็เข้าสู่ ขั้นตอนการปรึกษา (Consultation Forum Phase) ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเปิดรับคำปรึกษาในเรื่องการออกมาตรการดำเนินการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและตารางการดำเนินงานได้ที่
ที่นี่

ภาคธุรกิจไทยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการร่างมาตรการดำเนินการได้หรือไม่
อาจกล่าวได้ว่า ภาคธุรกิจไทยไม่สามารถเข้าไปส่วนร่วมกับกระบวนการได้โดยตรง กล่าวคือ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการยุโรป ภาคธุรกิจไทยสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าและให้ความเห็นต่อของผลการศึกษาต่างๆ (ที่จัดเตรียมโดยบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจันหรือบริษัทที่ปรึกษา ที่เข้ามาศึกษาจากมุมมองในเชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงเทคนิค และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมาธิการยุโรปในการออก “มาตรการดำเนินการ” ต่อสินค้าต่างๆต่อไป) โดยภาคเอกชนไทยสามารถส่งความเห็นไปที่ผู้จัดทำผลการศึกษาหรือต่อเว็บไซต์ที่รายงานความคืบหน้าของสินค้าแต่ละประเภท (เข้าไปดูรายชื่อเว็บไซต์ได้ที่ http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/eco_design_en.htm ในหัวข้อ ‘Study’)

หากสินค้าใดเข้าสู่ ขั้นตอนการปรึกษา (Consultation Forum Phase) ซึ่งเป็นขั้นที่คณะกรรมาธิการเปิดให้ประเทศสมาชิกและผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือ stakeholders (ไม่เปิดให้ธุรกิจหรือองค์การจากประเทศที่สามเข้าจดเป็น stakeholders) ทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่า ภาคธุรกิจไทยยังสามารถเข้าไปติดตามรายงานความคืบหน้าและการประชุมในเว็บไซต์ของสินค้าต่างๆ ตามที่ปรากฏข้างต้น

อนึ่ง หากมีคำถามหรือความเห็นเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่ info@thaieurope.net

เอกสารภูมิหลัง

  • อ่านข้อมูลพื้นฐานเรื่องระเบียบ Eco-Design ได้ที่นี่
    http://news.thaieurope.net/content/view/131/94/และ
    www2.thaibe.net
    (ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศประจำกรุงบรัสเซลส์ )

  • ระเบียบ Eco-design (2005/32/ EC on the eco-design of Energy-using Products – EuP) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Integrated Product Policy (IPP) ตัวอย่างของระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในนโยบายนี้ ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภท (RoHS) และ ระเบียบว่าด้วยเศษซากของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)