ธุรกิจโลจิสติกส์ (logistics) และการกระจายสินค้า (distribution) มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นพร้อมๆ กับกระแสดำเนินธุรกิจแบบ supply chain management ในตอนที่แล้ว ทีมงานไทยยุโรป.เน็ต ได้นำเสนอประสบการณ์และความสำเร็จของเบลเยียมในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในยุโรป กับความท้าทายสำหรับประเทศไทย ในตอนที่ 2 ของบทความชุดเรื่องโลจิสติกส์นี้ ขอนำเสนอตัวอย่างความร่วมมือแบบสามฝ่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของธุรกิจโลจิสติกส์ในเบลเยียม ผ่านการจัดตั้งสถาบันวิจัยด้านโลจิสติกส์สำหรับภูมิภาคฟลานเดอร์ เรียกว่า The Flanders Institute for Logistics

The Flanders Institute for Logistics หรือ VIL เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลัก 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ (รัฐบาลระดับภูมิภาคของฟลานเดอร์) ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา/วิจัย จัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและสร้างสรรค์องค์ความรู้/การวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพ และร่วมแก้ไขปัญหาแก่ธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคฟลานเดอร์ของเบลเยียม

ทีมงานไทยยุโรป.เน็ตได้มีโอกาสได้พบและสัมภาษณ์ ดร. Francis Rome ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจของสถาบัน VIL ซึ่ง ดร. Rome เล่าเกี่ยวกับ VIL ว่าก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2003 เป็นสถาบันวิจัยด้านโลจิสติกส์เพื่อแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ และเป็นประสานความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคฟลานเดอร์ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลระดับภูมิภาคภูมิภาคฟลานเดอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมศักยภาพ อำนวยความสะดวก ผลักดันจุดแข็ง แก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคฟลานเดอร์ของเบลเยียม เนื่องจากรัฐบาลภูมิภาคฟลานเดอร์มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพของฟลานเดอร์ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าสำหรับภูมิภาคยุโรป แต่ที่ผ่านมาโครงการและการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ยังถือว่าไม่มากพอ โดย ดร. Rome เน้นว่า หัวใจสำคัญของ VIL คือการผนึกกำลังความร่วมมือของหน่วยงาน 3 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา โดยมีสถาบันวิจัยดังกล่าวเป็นตัวกลาง/ผู้ประสานงาน

ดร. Rome ชี้ว่า องค์ความรู้ หรือ knowledge เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นสถาบัน VIL จึงมีความร่วมมือและมีเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับนักธุรกิจและบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคฟลานเดอร์ เพื่อรับทราบปัญหาและนำปัญหาธุรกิจดังกล่าวมาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอลู่ทางแก้ไข (business solution) พร้อมทั้งนำเสนอโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ภาคธุรกิจนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อไป ที่สำคัญ การค้นคว้าวิจัยเหล่านั้นยังถูกจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษา เปิดโอกาสให้แก่สาธารณชนและภาคธุรกิจอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ ดร. Rome เน้นว่าการจัดทำรายงานการศึกษาต้องเริ่มจากความต้องการและความสนใจของภาคเอกชนเป็นหลัก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ Flanders Investment and Trade (FIT) และสถาบันวิจัย VIL จะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและหาช่องทางและโอกาสใหม่ทางธุรกิจแก่นักธุรกิจ

นอกจากนั้น สถาบัน VIL ยังพร้อมให้คำแนะนำแก่นักธุรกิจต่างชาติ รวมทั้งไทยที่สนใจใช้เบลเยียมเป็นจุดกระจายสินค้าหรือ hub ด้านโลจิสติกส์สำหรับการเข้าสู่ตลาดยุโรป และยังมุ่งสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบันวิจัยด้านโลจิสติกส์ของประเทศต่างๆ ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ สิงค์โปร์ อินเดีย สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และเยอรมนี เป็นต้น

สถาบัน VIL หรือ Flanders Institute for Logistics นับเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างองค์กร 3 ภาคฝ่ายที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศนั้นๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา กล่าวคือ เป็นการผนึกกำลังเพื่อดึงเอาองค์ความรู้จากภาคการศึกษาวิจัยมาช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่ายนั้นส่งเสริมและสอดคล้องกันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม จนเบลเยียมกลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า และเป็นประตูสู่ตลาดยุโรป

สำหรับนักธุรกิจไทย ดร. Rome กล่าวว่าสถาบัน VIL พร้อมจะให้คำแนะนำแก่บริษัทไทยที่สนใจเกี่ยวกับการใช้เบลเยียมเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า และมั่นใจว่าเบลเยียมพร้อมไปด้วยความชำนาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ และสินค้าอาหารของไทยที่จะนำเข้าสู่ตลาดยุโรป

ในตอนต่อไป ทีมงานยุโรป.เน็ต จะนำเสนอประสบการณ์การไปเยี่ยมชมบริษัท Katoen Natie หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ Third-Party Logistics Supplier (3PL’s) ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในเบลเยียม จะนำการปฏิบัติงานจริงของ European Distribution Centre ของบริษัท Quick Silver เพื่อนำสินค้าเครื่องกีฬาชั้นนำและสินค้าเสื้อผ้าต่างๆ เข้าสู่ตลาดยุโรป หนึ่งในลูกค้าที่บริษัท Katoen Natie บริหารจัดการอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Flanders Institute for Logistics
Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)
Flanders Institute for Logistics
Jordaenskaai 25
B-2000 Antwerpen – Belgium
โทร: +32 (0) 3 229 05 00
แฟกซ์: +32 (0) 3 229 05 10
www.vil.be