ประเทศยุโรปตะวันออก 9 ประเทศ ซึ่งเข้าร่วมสหภาพยุโรปเมื่อปี 2547 ได้เข้าเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล SIS แล้ว

คณะกรรมธิการด้านยุติธรรมได้รายงานว่า ประเทศยุโรป 9 ประเทศ ซึ่งเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี 2547 อันได้แก่ สาธารณรัฐเชก เอสโตเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวาเกีย และ สโลวีเนีย ได้เข้าร่วมระบบเครือข่ายฐานข้อมูล Schengen Information System (SIS) เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 โดยการเข้าร่วมระบบ SIS เป็นหนึ่งในสองเงื่อนไขสำคัญในการเข้าเขตชายแดนร่วมเชงเกน ส่วนเงื่อนไขอีกข้อคือ การผ่านการประเมินผลการรักษาความปลอดภัยของชายแดนของประเทศสมาชิกใหม่

ประเทศสมาชิกเชงเกนในปัจจุบัน 15 ประเทศ (อันได้แก่ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดิม 15ประเทศ ก่อการขยายสมาชิกภาพในปี 2547 ยกเว้น สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ร่วมด้วย นอร์เวย์และไอร์แลนด์) จะทำการตัดสินใจในเดือนพฤศจิกายน 50 ว่าจะยกเลิกการตรวจตราที่ชายแดนระหว่างประเทศของตนกับประเทศยุโรป 9 ประเทศดังกล่าวหรือไม่

หากประเทศสมาชิกฯ ตกลงเปิดชายแดน จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวไทยซึ่งมีวีซ่าเชงเกนสามารถเดินทางเข้าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 9 ประเทศดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าของประเทศนั้นๆอีก โดยทั้ง 9 ประเทศดังกล่าวจะมีชายแดนร่วมกับประเทศสมาชิกข้อตกลงเชงเกนในปัจจุบัน และยกเลิกการตรวจตราการเดินทางจากทางบกในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และเลิกการเดินทางจากทางอากาศและทางทะเลในวันที่ 31 มีนาคม 2551

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใหม่อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ไซปรัส (เข้าร่วมเมื่อปี 2547) โรมาเนีย และ บัลกาเรีย (เข้าร่วมเมื่อปี 2550) จะยังไม่ได้เข้าร่วมในเขตชายแดนร่วมเชงเกนในครั้งนี้

  • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อตกลงเชงเกนได้ http://news.thaieurope.net/content/view/1863/104/