ในวันที่ 27 กันยายน 2550 ทางการแคนาดา (The Canadian Food Inspection Agency : CFIA) ประกาศการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N3 ในฟาร์มสัตว์ปีกของรัฐ Saskatchewan

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ (EU Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) ลงมติให้มีการระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกจากรัฐ Saskatchewan ทั้งหมด ทั้งนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

ขณะนี้ทางการแคนาดาได้ออกมาตรการเข้มงวดในการกำจัดฝูงสัตว์ปีกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยคาดว่า มีการทำลายสัตว์ปีกไปแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 ตัว

จากสถิติของ Provincial Agriculture Department แคนาดา ระบุว่า รัฐ Saskatchewan สามารถผลิตสัตว์ปีกได้ 23 ล้านตัวในปี 2005

คณะกรรมาธิการยุโรปจะได้ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากแคนาดา อย่างเป็นทางการใน EU Official Journal ในเร็ววันนี้

การที่ EU ได้ออกประกาศระงับการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากแคนาดาในครั้งนี้ เป็นการระงับที่ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ จึงเห็นได้ว่า EU มีการปรับใช้มาตรการ Regionalisation กับบางประเทศคู่ค้าที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ดังนั้น ไทยจึงควรเฝ้าสังเกตแนวทางที่ EU ใช้ในการพิจารณายินยอมระบบ Regionalisation กับบางประเทศคู่ค้า และไม่ยินยอมปรับใช้กับบางประเทศคู่ค้าอื่นๆ รวมถึงการพิจารณาประเด็นมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศสมาชิกที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก (แม้ว่าครั้งนี้ เชื้อไข้หวัดนกที่ตรวจพบจะเป็นเพียงสายพันธุ์ H7N3 เท่านั้น) เนื่องจากอาจส่งผลดีต่อการสร้างอำนาจต่อรองของฝ่ายไทย เชื่อมโยงกับมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยของ EU อยู่ในขณะนี้