เมื่อวันที่   12  พฤศจิกายน 2550 กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และชนบท ของสหราชอาณาจักร (The Department of the Environment, Food and Rural Affairs : DEFRA) แจ้งต่อคณะกรรมาธิการยุโรปยืนยัน การตรวจพบการระบาดของโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5 ในฟาร์มเลี้ยงไก่งวง เป็ด และห่าน ใกล้เมือง Diss ในแคว้น Norfolk/Suffolk  ทั้งนี้ ทาง DEFRA กำลังรอยืนยันจากห้องปฎิบัติการว่า เชื้อไข้หวัดนกดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ H5N1 สายพันธุ์ชนิดความรุนแรงสูง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ดี ในชั้นนี้ สัตว์ปีกทั้งหมดในฟาร์มดังกล่าวจะต้องถูกทำลายออกไปโดยทันที 

ทางการสหราชอาณาจักรได้ปรับใช้มาตรการเร่งด่วนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ตามกฎระเบียบกลางในการควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนกตาม Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of  avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC ด้วยแล้ว ดังนี้

2.1  จัดตั้งเขตป้องกันโรค (Protection zone) ภายในวงรัศมี 3 กิโลเมตรโดยรอบ

ฟาร์มที่ตรวจพบการระบาด

2.2  กำหนดเขตเฝ้าระวังโรค (Surveillance zone) ภายในวงรัศมี 10 กิโลเมตร

โดยรอบฟาร์มที่ตรวจพบการระบาด  ทั้งนี้ รวมเขตป้องกันโรคไว้ด้วยแล้ว

2.3  สัตว์ปีกทุกตัวที่อยู่ในเขตป้องกันโรคจะต้องถูกกักพื้นที่ไว้เพียงแต่ในโรงเลี้ยง

(indoor) และอนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ได้แต่เฉพาะเมื่อต้องมีการเคลื่อนย้ายไปยังโรงฆ่าแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกมีความจำเป็นต้องทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกของตนด้วยเหตุผลอื่นๆ  จำต้องให้สัตว์ปีกจากเขตป้องกันโรคดังกล่าวผ่านการตรวจสอบหาเชื้อไข้หวัดนกของ EU ก่อน

2.4  ห้ามมีการล่าสัตว์ในเขตป้องกันโรคและเขตเฝ้าระวังโรค

2.5  CA จำต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอาการของสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนกและ

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบว่าสัตว์ปีกของตนติดเชื้อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกได้ทราบ