เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ลงมติอย่างเป็นทางการอนุญาตการนำเข้าและการแปรรูป ข้าวโพด GM (GM maize) และหัวบีทน้ำตาล (GM sugar beet) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ใน EU ได้เป็นระยะเวลา 10 ปี จำนวน 4 รายการ

1.1 1507xNK03

1.2 NK603xMON810

1.3 59122 Herculex RW

1.4 H7-1

หากไม่อนุญาตให้มีการเพาะปลูกภายใน EU และต้องมีการติดฉลากอย่างชัดเจนว่า สินค้านั้นๆ มีส่วนผสมของพืชที่ได้รับการดัดแปรทางพันธุกรรม (this product contains genetically-modified organisms) ตามกฎระเบียบ Regulation 1829/2003/EC on GM food and feed และ Regulation 1830/2003/EC concerning the traceability and labelling of genetically-modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically-modified organisms ซึ่งได้มีผลปรับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2547 เป็นต้นมา

พืช GM ทั้ง 4 รายการได้รับการประเมินเห็นชอบจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority : EFSA) ว่า ไม่เป็นภัยต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความปลอดภัยเทียบเท่าพืชปกติ จึงนับได้ว่า ขณะนี้ EU ได้อนุญาตการวางจำหน่ายพืช GM แล้ว 15 รายการ นับตั้งแต่ที่ EU ได้มีมติระงับการพิจารณาพืช GM ทุกชนิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2541 (ค.ศ. 1998) เป็นต้นมา โดยคาดว่า ในอนาคตอันใกล้ EU จะได้มีการอนุญาตการวางจำหน่ายมันฝรั่ง GM (GM potato) ด้วยเช่นกัน

ในเรื่องนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอเรียนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

ก) เป็นที่สังเกตได้ว่า การอนุมัติวางจำหน่ายสินค้าพืช GM ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา ประเทศสมาชิก EU-25 ยังคงไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกัน ณ ที่ประชุมสภามนตรีเกษตรได้แม้แต่ครั้งเดียว และยังคงประสบปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก EU-27 ในการพิจารณาอนุญาตการวางจำหน่ายพืช GM ส่งผลให้ขั้นตอนการอนุญาตค่อนข้างล่าช้าและประสบกับความล้มเหลว รวมทั้งต้องมีการผ่านเรื่องและผลักภาระการตัดสินอนุญาตการวางจำหน่ายพืช GM ในขั้นสุดท้ายให้กับคณะกรรมาธิการยุโรปแต่เพียงฝ่ายเดียวเสมอ รวมทั้งที่ปรากฏในครั้งนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่า GMOs ยังคงไม่ได้รับการสนับสนุนและได้รับการยอมรับที่ดีจากกลุ่มประเทศสมาชิก EU-27 เท่าใดนัก แม้ว่าขณะนี้ สินค้าพืช GM บางตัวจะได้รับการอนุมัติให้วางจำหน่ายใน EU ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตาม

ข) ในส่วนของไทย เห็นควรศึกษาวิวัฒนาการอันละเอียดรอบคอบของ EU ในการกำหนดวิธีอนุญาตสินค้า GM อย่างเป็นระบบท่ามกลางแรงกดดัน ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนประสบการณ์ของ EU ในปัจจุบันที่พิจารณายอมรับพืช GM ไว้ได้ในระดับหนึ่ง