สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สถานะล่าสุดของสภาวะตลาดสินค้า ภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โปแลนด์ ดังนี้

1.      ภาพรวม  

1.1 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โปแลนด์มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจรวดเร็วมากส่งผลต่อการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดเฟอร์นิเจอร์ โดยในปี 2549 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวร้อยละ 17.5 แบ่งเป็น (1) อาคารทั่วไป ร้อยละ 45.3  (2) ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 13.4 และ (3) อาคารพาณิชย์ ร้อยละ 31.9  และความเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของโปแลนด์

1.2 โปแลนด์เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์อันดับ 10 ของโลก อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สร้างรายได้ร้อยละ 2 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของผลผลิตมวลรวมของสหภาพยุโรป อัตราการขยายตัวจากปี 2548-2549 สูงถึงร้อยละ 10 โดยในปี 2549 มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนประมาณ 5,000 ล้านยูโร หรือประมาณ 250,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของการส่งออกรวม และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 660 ล้านยูโร หรือประมาณ 33,000 ล้านบาท ปัจจุบัน ตลาดส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม สโลวาเกียและสวีเดน

1.3 British Economist Intelligence Unit  วิเคราะห์ว่ายอดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในโปแลนด์จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ต่อปี และในปี 2552 จะสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการผลิตในปี 2551 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 6.2-7.8 พันล้านยูโร

2.   ข้อเสนอแนะ

โปแลนด์เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของสหภาพยุโรป  การลงทุนธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในโปแลนด์น่าจะให้ผลตอบแทนสูงและเป็นโอกาสในการขยาย Internationalization ของไทยได้เป็นอย่างดี  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอาจพิจารณา (1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้านเฟอร์นิเจอร์ของโปแลนด์ ซึ่งมีประมาณ 13 งานตลอดปี  (2) จัดคณะผู้แทนการค้า-เจรจาการค้า การนัดหมายพบปะกับผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ในโปแลนด์ เปิดโอกาสในการขายตรง หารือในรายละเอียดและสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทในโปแลนด์ และ (3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Thailand Exhibition ซึ่งทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐโปแลนด์จะร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 พ.ค. 2550 ณ อาคาร Palace of Culture and Science กรุงวอร์ซอ ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งด้านเจรจาการค้ากับนักธุรกิจและสร้างอุปสงค์ – ความต้องการสินค้าผ่านประชาชนทั่วไปด้วย

ทั้งนี้ หากสนใจ สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่  "สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ"  ที่อยู่ : 9th Floor, Warsaw Financial Center, Emilii Plater 53,  Warsaw 00-113 โทร. 48-22-540-7096-99 โทรสาร. 48-22-5407095 หรือ info@ttcwarsaw.pl