ตามที่สาธารณรัฐเช็กได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มความตกลง Schengen เมื่อวันที่ 21 ธค. 50 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดทำข้อแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ภายหลังจากที่เช็กเข้าร่วมความตกลง Schengen เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถุกต้องและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยทั้งที่พำนักในสาธารณรัฐเช็ก / กลุ่มประเทศ  Schengen และที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 

ข้อควรรู้สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ภายหลังสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วม Schengen

 1.   กรณีถือหนังสือเดินทางธรรมดา ได้วีซ่าเช็ก (Czech Visa) ก่อนวันที่ 21 ธันวาคม 2550

ประเภทวีซ่า

    คำอธิบาย 

ไปประเทศสมาชิก Schengen ได้หรือไม่

เงื่อนไข 

ระยะเวลาที่พำนักในเช็ก 

(Validity of Stay)

 เดินทางผ่าน ( Transit Visa)

 

สำหรับรอเปลี่ยนเที่ยวบินและอยู่ภายในในเขตท่าอากาศยานของเช็กเท่านั้น ห้ามเข้าเมือง

           ไม่ได้

อนุญาตเฉพาะกรณีรอเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศสมาชิก Schengen และอยู่ได้เฉพาะภายในเขตท่าอากาศยานเท่านั้น

ห้ามเข้าเมือง

               ไม่เกิน 5 วัน

  (เฉพาะในเขตท่าอากาศยาน)

พำนักระยะสั้น  

(Short-term visa)

ท่องเที่ยว/พักผ่อน

            ได้

 

–  อนุญาตเฉพาะให้เดินทางผ่าน (transit) ประเทศสมาชิก Schengen บางประเทศ ก่อนเข้าดินแดนเช็ก รวมกันไม่เกิน 5 วัน

– ประเทศที่อนุญาตให้ใช้สิทธิเดินทางผ่านได้ คือ โปแลนด์ สโลวาเกีย ฮังการี ลัตเวีย และมอลตา เท่านั้น

–  ไม่เกิน 30 วัน ภายใน 6 เดือน นับจากวันแรกที่เข้าเมือง

–  หลังวันที่ 21 ธ.ค.50 ยังสามารถใช้วีซ่าได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาต

–  เช็กจะออกวีซ่า Schengen แทนวีซ่าระยะสั้นเดิม ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.50 เป็นต้นไป

พำนักระยะยาว (Long-term visa)  หรือได้ Permanent Residence ของเช็ก

ทำงาน / ศึกษา/ อยู่ร่วมกับครอบครัว / แต่งงาน / ธุรกิจ/สมาชิกครอบครัวคณะทูต หรือลูกจ้างต่างชาติของสถานทูต/กงสุล

               ได้

– อนุญาตให้เดินทางไปประเทศสมาชิก Schengen ได้ทุกประเทศ แต่รวมระยะเวลาพำนักต้องไม่เกิน 90 วัน/ ครั้ง

–  เกินกว่า 30 วัน/ปี

–  วีซ่า Schengen ไม่ครอบคลุมถึงวีซ่าระยะยาว และยังเป็นอำนาจของรบ.เช็กที่จะอนุมัติ/ต่ออายุวีซ่าดังกล่าวต่อไป

 

2.   กรณีถือหนังสือเดินทางธรรมดา ได้วีซ่า Schengen  ซึ่งออกให้โดยสถานทูตเช็ก (หลังวันที่ 21 ธ.ค.50) หรือประเทศสมาชิกอื่น  (ก่อน/หลังวันที่ 21 ธ.ค.50)

 

ประเภทวีซ่า

    คำอธิบาย 

เดินทางเข้าเช็ก          ได้หรือไม่

เงื่อนไข 

ระยะเวลาที่พำนักในเช็ก 

(Validity of Stay)

เดินทางผ่านท่าอากาศยาน 

(Airport Transit Visa)

Category – A

เปลี่ยนเที่ยวบินในเขต Schengen

ไม่ได้

–  อนุญาตเฉพาะการรอเปลี่ยนเที่ยวบินภายในท่าอากาศยานของเช็ก ห้ามเข้าเมือง

    ตามที่ปรากฏบนหน้าวีซ่า

เดินทางผ่าน 

(Transit Visa) Category B

เดินทางผ่านดินแดนของประเทศสมาชิก Schengen

ได้

– ให้เฉพาะการเดินทางผ่านดินแดนเช็กและประเทศสมาชิก Schengen อื่นๆ รวมกันไม่เกิน 5 วัน

    ไม่เกิน 5 วัน

พำนักระยะสั้น  (Short-term) Category – C 

ท่องเที่ยว/พักผ่อน

ได้

– ต้องมีระยะเวลาพำนักในประเทศสมาชิก Schengen อื่น รวมกันไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันเดินทางเข้าดินแดนเช็ก

– ระยะเวลาพำนักในเช็กและประเทศสมาชิก Schengen อื่นรวมกันต้องไม่เกิน 90 วัน ภายใน 6 เดือน นับแต่วันแรกที่เดินทางเข้าพรมแดน Schengen

– หลังวันที่ 21 ธ.ค.50 ผู้ถือวีซ่าประเภทดังกล่าว สามารถยื่นขอต่อระยะเวลาพำนักได้จากตม.เช็ก (เฉพาะกรณีที่เดิมได้รับอนุญาตให้พำนักไม่ถึง 90 วัน โดยจะขอต่อระยะเวลาอีกได้  รวมกันไม่เกิน 90 วัน)

 

 

 

ประเภทวีซ่า

    คำอธิบาย 

เดินทางเข้าเช็ก          ได้หรือไม่

เงื่อนไข 

ระยะเวลาที่พำนักในเช็ก 

(Validity of Stay)

วีซ่ากลุ่ม (Group Visa)

 

เดินทางท่องเที่ยวหมู่คณะ

ได้

เช่นเดียวกับวีซ่าระยะสั้น

เช่นเดียวกับวีซ่าระยะสั้น

พำนักระยะยาว (Long-term)

Category – D

หรือผู้ที่ได้ Residence Permit หรือ Permanent Residence จากปท.สมาชิก Schengen

ทำงาน / ศึกษา/ อยู่ร่วมกับครอบครัว / แต่งงาน / ธุรกิจ/สมาชิกครอบครัวคณะทูต หรือลูกจ้างต่างชาติของสถานทูต/กงสุล

ได้

ให้พำนักในเช็กได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง

–  ผู้ที่ถือวีซ่าดังกล่าว หรือมีใบถิ่นพำนัก จะต้องพำนักอยู่ใน  ประเทศสมาชิก Schengen ที่เป็นผู้อนุมัติวีซ่า เป็นหลัก   

–  หากต้องการย้ายถิ่นพำนักมาที่เช็ก จะต้องดำเนินการขอวีซ่าและใบถิ่นพำนักจากรบ.เช็กให้ถูกต้อง

– รบ.เช็ก สงวนสิทธิไม่ร่วมใช้ Schengen Visa ระยะยาว แต่ก็ไม่ขัดข้องที่ผู้ถือวีซ่าดังกล่าวจากประเทศสมาชิก Schengen อื่น   จะเข้ามาพำนักในเช็ก ระยะสั้น

 

 

3.   กรณีถือหนังสือเดินทางทูต/ราชการ เดินทางเข้าหรือออกจากเช็กหลังวันที่ 21 ธ.ค.50   

กรณีพำนักเฉพาะในเช็ก

กรณีเดินทางมาจาก หรือ ออกไปประเทศสมาชิก Schengen อื่น

– ไม่ต้องขอวีซ่า (มีคตล.ยกเว้นฯ ) สามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง

–   กรณีประเทศที่เดินทางไปมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับไทย    ไม่ต้องขอวีซ่า  ระยะเวลาพำนักเป็นไปตามความตกลงฯ

–  กรณีประเทศที่เดินทางไปบางประเทศไม่มีความตกลงฯ กับไทย

จำเป็นต้องขอวีซ่า  Schengen จากสถานทูตของประเทศนั้นๆ ล่วงหน้าก่อน

หมายเหตุ  :  รบ.เช็กจะยกเลิกด่านตรวจคนเข้าเมืองตามพรมแดนทางบกและรถไฟกับประเทศสมาชิก Schengen  วันที่ 21 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป และจะยกเลิกด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยาน เฉพาะอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในกลุ่ม Schengen ( Schengen Terminal) วันที่ 30 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป  

                        (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.euroskop.cz)