กรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศการปลอดไข้หวัดนกในประเทศไทยแล้ว หลังจากล่าสุดที่มีการพบการระบาดไข้หวัดนกในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2551 เป็นต้นไป ตามกฎของ OIE มาตราที่ 2.7.12.4 ประจำปี 2007 ว่าด้วย การปลอดไข้หวัดนกในเขตพื้นที่ที่มีเคยมีการระบาดและไม่พบการระบาดเกิดขึ้นอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันติดต่อกัน