อียูเห็นว่า "สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ" จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ยุโรปมีศักยภาพในระยะยาว ด้วยการมี comparative advantage จึงร่วมผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนเพื่อหาทางพัฒนา R&D มุ่งเป็นผู้นำโลกในด้านนี้

 

ตามที่เมื่อต้นปี 2008 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกแผน  ‘Lead Market Initiative’ ซึ่งมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เห็นว่ายุโรปมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้ายุโรปในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนนั้น ล่าสุด "สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ" ได้ถูกเลือกเป็นหนึ่งในสาขาที่อียูจะให้การสนับสนุนตามแนวทางดังกล่าว ด้วยเล็งเห็นว่ายุโรปมีมรดกวัฒนธรรมด้านอาหารที่เก่าแก่และพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อการนี้ เมื่อเดือนมิ.ย. 51 ได้มีการประชุมระดับสูง (High Level Group – HLG) ระหว่างกรรมาธิการยุโรปจาก DG Agriculture, Consumer Protection และ Health โดยมีนาย Gunter Vergeugen รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นประธาน และมีตัวแทนระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือถึงแนวทางเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานให้กับแผนดังกล่าว 

ประเด็นที่ทางคณะประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ การเพิ่มการลงทุนใน R&D ในสาขาดังกล่าว การปรับระเบียบด้านอาหารให้มีความซับซ้อนน้อยลง โดยที่ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่สูงไว้ และกำหนดแนวทางการเจรจาการค้าทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากของยุโรป สร้างรายได้กว่า  8 แสนล้านยูโรต่อปี การพัฒนาสร้างนวัตกรรมด้านอาหารจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้ายุโรปในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน