สำนักงานที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอเสนอบทความเกี่ยวกับ Anti-absorption และ Anti-circumvention ภายใต้กฎหมาย Anti-dumping ของสหภาพยุโรป ดังนี้

 

ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการตอบโต้การทุ่มตลาดตามข้อตกลง Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (1979 Anti-Dumping Code) ซึ่งสหภาพยุโรปออกกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 1995 (EC No 384/96) และเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่า Basic Anti-dumping Regulation[1] และแม้ว่าใน Anti-Dumping Code ของ WTO ไม่มีการกล่าวถึง Anti-absorption และ Anti-circumvention แต่ประเทศที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลก เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้ใช้ทั้ง 2 มาตรการดังกล่าวกับการนำเข้าสินค้าทุ่มตลาด หากพบหลักฐานว่าเป็นความจริง

Anti-absorption เป็นมาตรการตอบโต้การบิดเบือนราคาส่งออกให้ต่ำลงจนอยู่ในระดับที่เมื่อบวกอากร AD แล้ว อาจจะเท่ากับราคาส่งออกก่อนที่จะมีมาตรการ AD ซึ่งตามข้อ(19) ของ Basic Regulation ได้ระบุว่า คณะกรรมาธิการยุโรปจะเปิดการไต่สวน(reinvestigation)และคำนวณราคาส่งออกใหม่ หากผู้ส่งออกกำหนดราคาส่งออกที่ต่ำลงเพื่อทำให้อัตราอากรตอบโต้ทุ่มตลาดไม่มีผลกระทบต่อผู้นำเข้าสินค้าจากตน และได้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับ Anti-absorption ไว้ใน Article 12 ของ Basic Regulation ดังนี้

(1) อุตสาหกรรมภายในสหภาพยุโรปหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องขอให้มีการไต่สวนราคาส่งออกใหม่อีกครั้ง ภายใน 2 ปีหลังจากมีการใช้มาตรการตอบโต้ฯ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯจะพิจารณาเปิดการไต่สวนฯหากมีหลักฐาน ข้อมูลและเหตุผลเพียงพอ ซึ่งจะมีหลักการพิจารณา ราคาส่งออกของสินค้าที่ถูกพิจารณาหลังจากการไต่สวนฯที่ลดลงจากราคาในช่วงก่อนและในช่วงระยะเวลาการไต่สวนฯหรือไม่ และปริมาณการส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

(2) สาเหตุของการลดลงของราคาส่งออกดังกล่าวมาจากการใช้มาตรการฯ ดังนั้นจะคำนวณเพื่อราคาส่งออกที่ลดลง ซึ่งเป็นราคาส่งออกที่แท้จริงหลังจากการใช้มาตรการฯ

(3) หากพบว่าราคาส่งออกที่มีการลดลงจริง และก็จะนำราคาส่งออกที่ลดลงนั้นมาใช้ในการคำนวณอัตราAD ซึ่งก็จะทำให้อัตรา AD เพิ่มสูงขึ้น แต่อัตรา AD ใหม่จะต้องไม่เกิน 2 เท่าของอัตราเดิม

(4) การ reinvestigation ต้องเป็นไปตาม Article 5 และ 6 ของBasic Regulation ด้วย และต้องใช้เวลาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 9 เดือน หากดำเนินการไม่เสร็จทันเวลาให้ใช้อัตรา AD เดิม

(5) หากมีผู้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณามูลค่าปกติ[2]ใหม่ในการ reinvestigation ก็ให้พิจารณาจากหลักฐานข้อมูลที่ได้รับ และให้ดำเนินการให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วย

ส่วนมาตรการตอบโต้การหลีกเลี่ยงอากร  AD หรือ Anti-circumvention ใน Article 13 ของ Basic Regulation ดังนี้

1. มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะถูกใช้กับสินค้านำเข้า หากตรวจสอบแล้วพบว่า

– สินค้าถูกดัดแปลงแก้ไขเพียงเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงอากร AD โดยนำเข้าจากอีกประเทศหนึ่ง หรือจากประเทศที่ถูกใช้มาตรการฯนั้นอยู่แล้ว

– อัตราอากร AD จะเท่ากับอัตราเดิมที่ใช้กับสินค้าจากประเทศที่ถูกไต่สวนฯครั้งแรก

– การหลีกเลี่ยงอากร AD หรือหลีกเลี่ยงมาตรการฯ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีสาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ และมีหลักฐานจากราคาและปริมาณสินค้านำเข้าว่าการหลีกเลี่ยงอากร AD ทำให้ผู้ผลิตของสหภาพยุโรปไม่สามารถฟื้นตัวจากความเสียหายจากการทุ่มตลาดได้ แม้ว่าจะมีการใช้มาตรการ AD

– การแก้ไขดัดแปลงสินค้านั้น แม้ว่าจะทำให้เปลี่ยนพิกัดศุลกากร แต่ประโยชน์การใช้สอย ช่องทางการจำหน่ายยังเหมือนเดิม หรือแม้จะนำชิ้นส่วนมาประกอบในสหภาพยุโรปหรือประเทศที่สามก็ตาม

2. การประกอบชิ้นส่วนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการฯในสหภาพยุโรปหรือประเทศที่สามจะถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงอากร ADหากพบว่า

– มีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลาก่อนหรือระหว่างการไต่สวนการทุ่มตลาด

– ชิ้นส่วนที่นำมาประกอบมีมูลค่าตั้งแต่ 60% ของสินค้าสำเร็จ แต่ในบางกรณีจะพิจารณาว่าเป็นการหลีกเลี่ยงฯ ถ้ามูลค่าเพิ่มของการนำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบสินค้าแล้วมากกว่า 25% ของต้นทุนการผลิต

– ราคาและปริมาณนำเข้าสินค้าที่ประกอบสำเร็จแล้ว ทำให้มาตรการตอบโต้ฯไม่สามารถป้องกันการทุ่มตลาดได้

3. ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องขอให้เปิดการไต่สวนการหลีกเลี่ยงอากร คณะกรรมาธิการจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 9 เดือน โดยเสนอผลการไต่สวนฯให้คณะมนตรีออกประกาศให้ขยายมาตรการไปยังสินค้าทุ่มตลาดจากประเทศที่สามด้วย

4. ผู้ส่งออกจะขอยกเว้นจากมาตรการฯได้ต่อเมื่อมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตสินค้าทุ่มตลาดหรือร่วมดำเนินการหลีกเลี่ยงฯ ในขณะที่ผู้นำเข้าก็สามารถขอยกเว้นได้เช่นกันหากมีหลักฐานตรวจสอบได้ว่าไม่มีการหลีกเลี่ยงฯ และเมื่อขยายการใช้มาตรการฯครบ 1 ปี ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องขอเปิดการทบทวนการใช้มาตรการฯได้

สถานะปัจจุบันของการใช้ Anti-absorption และ Anti-circumvention ของสหภาพยุโรปกับสินค้าจากไทย

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมายังไม่พบว่า สหภาพยุโรปใช้มาตรการ Anti-absorption กับสินค้านำเข้าจากไทย ในขณะที่มีสินค้า 2 รายการของไทย ที่ถูกสหภาพยุโรปไต่สวน Anti-circumvention คือ Coumarin และ Ring binder mechanisms ซึ่งคาดว่าในเร็วๆนี้ สหภาพยุโรปจะประกาศใช้มาตรการ AD กับ Coumarin จากจีนผ่านไทย และจะยุติการไต่สวนฯ โดยไม่ใช้มาตรการฯกับสินค้า Ring binder mechanisms จากไทย เพราะพบว่าผู้ส่งออก Ring binder mechanisms ผลิตจริงในประเทศไทย[1] OJ  L 77 13.3.2004 p.12 (EC) No 461/2004 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2004 ได้มีประกาศการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับนี้บางส่วน แต่ก็เป็นการปรับเพียงเล็กน้อย

[2] ราคาของสินค้าที่ถูกพิจารณาที่ขายในประเทศผู้ส่งออก