หลังจากการประชุมสภาธุรกิจไทย-อียู (EU-Thai Business Council) UK Chapter นำโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ กรุงลอนดอน ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-อียู พร้อมด้วยภรรยา คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ได้เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงแห่งยุโรป และลักเซมเบิร์ก เพื่อแนะนำสภาธุรกิจไทย-อียูกับองค์กรธุรกิจของยุโรปและลักเซมเบิร์ก เพื่อหาลู่ทางสร้างและขยายเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนไทย-อียูให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2551 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นายพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. ชิงชัยฯ พร้อมด้วยอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ศิรินารถ ใจมั่น ในการพบปะเพื่อหารือกับองค์กรธุรกิจยุโรปหลายองค์กร ได้แก่ Eurochambres, EuroCommerce, BusinessEurope และ BSCI ภายใต้องค์กร Foreign Trade Association (FTA) เพื่อหาลู่ทางสร้างและขยายเครือข่ายระหว่างภาคธุรกิจไทย-อียู ทั้งในเชิงนโยบายด้านธุรกิจการค้า และการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจในเชิงรูปธรรมร่วมกัน 

               

          

สภาธุรกิจไทย-อียู (EU-Thai Business Council) ตั้งขึ้นเมื่อ เม.ย. 2551 เพื่อสร้างอำนาจต่อรองของธุรกิจต่ออียู และสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจไทย-อียู ประกอบด้วยผู้แทนของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย รวม 9 คน และผู้แทนจากสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องอีก 6 คน โดยมีผู้แทนจากภาครัฐทำหน้าที่ที่ปรึกษา ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร และกระทรวงการคลัง

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการบริหารสภาหอการค้าไทย กรรมการบริหารและกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทล็อกซเลย์ ผู้คร่ำหวอดในวงการการค้าระหว่างประเทศ เข้ารับตำแหน่งประธานคนแรกของสภาธุรกินไทยอียู มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี

กิจกรรมที่บรัสเซลส์ (27-29 ก.ค. 2551) ในระหว่างที่พำนักอยู่ ณ กรุงบรัสเซลส์  ดร. ชิงชัยฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ และอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าพบหารือกับองค์กรธุรกิจยุโรป สาระสำคัญดังนี้

Eurochambres: เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2551 ในช่วงเช้า ดร. ชิงชัยฯ พร้อมด้วยอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าพบหารือกับนาย Mr. Dirk Vantyghem ตำแหน่ง Director of International Affairs ของ EuroChambres ซึ่งเป็นองค์กรที่มีรูปแบบและโครงสร้างคล้ายคลึงกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Eurochambres มีสมาชิกคือหอการค้าของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศยุโรปอื่นๆ (National Chambers) 45 แห่ง และ Transnational Chamber 1 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายหอการค้าท้องถิ่นประมาณ 1,706 แห่ง ครอบคลุมบริษัทเอกชนกว่า 19 ล้านบริษัททั่วยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของหอการค้าประเทศสมาชิกในยุโรปในการผลักดันหรือ lobby ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนและผลประโยชน์ของภาคธุรกิจยุโรปกับหน่วยงานของอียู รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก/และเครือข่ายกิจกรรมระหว่างประเทศผ่านทางโครงการร่วมต่างๆ นอกจากนั้น Eurochambres ยังสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนกับ counterpart (หอการค้าประจำชาติ/ภูมิภาค) ทั่วโลก และมีกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา กับหอการค้าเหล่านั้นเป็นประจำ ซึ่งที่ผ่านมามีความร่วมมือที่ต่อเนื่องและเหนียวแน่นกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.eurochambres.com)

จากการหารือกับ ดร. ชิงชัยฯ Eurochambres สนใจสร้างพันธมิตรกับภาคธุรกิจไทย โดยเน้นการร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง trade, e-business, best practice, capacity building, chamber management อาทิ การจัดกิจกรรม Chamber Academy ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับการสร้างเครือข่ายในหมู่ Executives ของหอการค้าและแลกเปลี่ยนความรู้/ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินธุรกิจกับอียู โดยมีวิทยากรและ Trainers จากยุโรปไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ผู้แทนจากหอการค้าในประเทศไทย ซึ่ง ดร. ชิงชัยก็สนใจและเห็นว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ผลักดันให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต

Eurochambres ยังแจ้งว่าอียูจะสนับสนุนการจัดตั้ง EU Centres ในเอเชีย ในจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลแก่ SMEs ยุโรปเพื่อเข้าตลาดเอเชีย สำหรับ EU Centre ในประเทศอินเดีย Eurochambres จะเป็นผู้บริหารโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการ EU Centres ในเอเชียเป็นโครงการในเชิงรูปธรรมเพื่อสนับสนุนแผนการ Global Europe: Competing in the World ที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป นาย Peter Mandelson กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า เพื่อมุ่งเน้นการเข้าตลาดต่างประเทศของธุรกิจยุโรป

Eurochambres ยังเน้นความสำคัญของโครงการ European Chambers Aboard ของ Eurochambres ว่าส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหอการค้าของสหภาพยุโรปในต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งในประเด็นนี้ ดร. ชิงชัยฯ แจ้งว่าสภาธุรกิจไทย-อียู ที่ได้จัดตั้งขึ้น แล้วนั้น จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรในลักษณะดังกล่าวในประเทศไทยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ปัจจุบันสภาธุรกิจไทย-อียูเน้นการประสานความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจในยุโรปในลักษณะ ‘positive reinforcement’ และเน้นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ผ่านการดำเนินการโครงการและกิจกรรมในเชิงรูปธรรม

EuroCommerce

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2551 ดร. ชิงชัยฯ พร้อมด้วยอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้านาง Christel Davidson ตำแหน่ง Advisor ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร EuroCommerce ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก ค้าส่ง และผู้ดำเนินการค้าระหว่างประเทศของยุโรป ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ มีหน้าที่เฝ้าระวังและ lobby สหภาพยุโรปในประเด็นและนโยบายการค้าของสหภาพยุโรปที่อาจส่งกระทบหรือมีผลประโยชน์ต่อสมาชิก มีสมาชิกกว่า 100 ราย เป็นสมาคมการค้าของยุโรป (National Trade Associations) จาก 30 ประเทศ รวมทั้งบริษัทผู้นำเข้าใหญ่ อาทิ Carrefour, IKEA, Metro ฯลฯ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.eurocommerce.be)

EuroCommerce มีสมาชิกจำนวนหนึ่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าและผู้ค้าปลีกของยุโรป จึงมีท่าทีเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้าของสหภาพยุโรปในหลายประเด็นที่คล้ายคลึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศที่สาม ผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกมายังงสหภาพยุโรป อย่างประเทศไทย จึงน่าจะเป็น counterpart ที่ดีของฝ่ายไทย

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

ดร. ชิงชัยฯ ได้มีโอกาสหารือกับนาย Lorenz Berzau ตำแหน่ง Managing Director ของ BSCI ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน (28 ก.ค. 2551) เกี่ยวกับโอกาสการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนยุโรปในประเด็น Corporate Social Responsibility (CSR)

BSCI ตั้งขึ้นเมื่อ มี.ค. 2003 ภายใต้ Foreign Trade Association (FTA) เป็นตัวอย่างของความร่วมมือของภาคเอกชนยุโรปเพื่อเป็นเวทีการหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) และระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสังคมในกระบวนการผลิตเพื่อจัดทำ common monitoring system และ code of conduct เน้นประเด็น Corporate Social Responsibility (CSR) โดยเฉพาะด้านสังคมและแรงงาน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  www-bsci-eu.org)

นาย Lorenz Berzau แจ้งว่า BSCI มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านสังคมในประเทศที่สามที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดยุโรป และพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศที่สามให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการในรูปการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ในเรื่องนี้ และจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปรับปรุงมาตรฐานด้านสังคม ให้แก่ ตุรกี บังคลาเทศ จีน และเวียดนาม ทั้งนี้ BSCI พร้อมให้ความร่วมมือกับไทยหากภาคเอกชนไทยสนใจ

BusinessEurope

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2551 ดร. ชิงชัยฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ และอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ได้เข้าพบนาย Philippe De Buck, Secretary General ของ BusinessEurope ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศยุโรป 34 ประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ เพื่อ lobby EU ในประเด็นธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน และนโยบายต่างๆ ของอียู ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสมาชิก โดยให้ความสำคัญกับประเด็น อาทิ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจยุโรปผ่านยุทธศาสตร์ Lisbon ของอียู, good governance, internal market, reform of social system และ CSR โดยเฉพาะเรื่องพลังงานและสภาวะโลกร้อน ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในปัจจุบัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.businesseurope.eu)

BusinessEurope เป็นองค์กรธุรกิจที่มีเครือข่ายใกล้ชิดกับคณะกรรมาธิการยุโรป และเป็น lobbyist ด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์กรหนึ่งในบรัสเซลส์ เน้นสนับสนุนการค้าเสรี การเจรจาการค้าพหุพาคีในกรอบ WTO และติดตามความคืบหน้าการเจรจา FTA ระหว่าง EU กับประเทศต่างๆ รวมทั้ง ASEAN อย่างใกล้ชิด

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ฝาก Secretary General ของ BusinessEurope ให้ผลักดันกับคณะกรรมาธิการยุโรปเรื่องการอำนวยความสะดวก Business Visa แก่นักธุรกิจไทยที่เดินทางมายุโรปเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจการค้ากับอียู โดยขอให้ประเทศสมาชิกอียูช่วยอำนวยความสะดวกให้มากขึ้น ซึ่ง BusinessEurope ได้รับจะไปผลักดันคณะกรรมาธิการยุโรปในประเด็นดังกล่าวต่อไป                          

กิจกรรมที่ลักเซมเบิร์ก

เมื่อวันที่ 30 กค. 2551 ดร. ชิงชัยฯ ได้เดินทางเยือนสภาหอการค้าลักเซมเบิร์ก (Chamber of Commerce of Luxembourg) และได้พบหารือกับนาย Jean-Claude Vesque ตำแหน่ง Director, Head of International Dept  โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต (น.ส. พันทิพา เอี่ยมสุทธา อัครราชทูตที่ปรึกษา)  และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ ณ กรุง บรัสเซลส์ (น.ส. พรพรรณี ปิ่นโภคิน อัครราชทูตที่ปรึกษา) เข้าร่วมด้วย 

สภาหอการค้าลักเซมเบิร์กเป็นเสมือนสถาบันที่ปรึกษาของภาครัฐฯ ที่รัฐบาลลักเซมเบิร์กจะต้องเข้ามาปรึกษาเรื่องต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจลักเซมเบิร์ก  ก่อนจัดทำเป็นท่าทีใช้ในการออกกฎหมาย กฎระเบียบ หรือเจรจาภายในอียู หรือกับนอกอียู  นอกจากการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้ว ยังทำหน้าที่ล็อบบี้ภาครัฐและอียู  โดยยังมี facilities ด้าน training ให้กับสมาชิกด้วย   สภาหอฯ มีสมาชิกกว่า 40,000 บริษัท

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของขยายลู่ทางความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ  นาย Vesque แจ้งให้ทราบว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจลักเซมเบิร์กจะนำคณะนักธุรกิจจำนวนประมาณ 20 คน เยือนไทย ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย. 2551  โดยนอกจากพบและหารือกับผู้แทนระดับสูงจากไทยทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยแล้ว จะเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาคู่ขนาน 2 งาน และเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง reception ที่หน่วยงานของตนจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 14 พ.ย. ด้วย   สัมมนาหัวข้อแรกจะเกี่ยวกับโอกาสส่งเสริมการลงทุนกับลักเซมเบิร์กโดยทั่วไป และสัมมนาหัวข้อที่ 2 จะเน้นเรื่องการลงทุนด้านการเงิน/การธนาคาร   เพราะลักเซมเบิร์กเป็นที่ตั้ง ธนาคาร 156 แห่ง  มีเงินกองทุน 2,000 พันล้านยูโร  อันดับสองรองจากนิวยอร์ก   ทั้งนี้ คาดว่าจะเชิญผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 300 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย  และได้ทาบทามขอให้สภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมของไทย ร่วมเป็น local partners ด้วย 

ดร.ชิงชัยฯ  แจ้งว่า สภาหอฯ ยินดีให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาในไทย รวมทั้งช่วยประสานงานการเยือนไทยของคณะฯ  ทั้งนาย Vesque และ ดร.ชิงชัยฯ  ยินดีที่ทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลลส์มีโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในปี 2552 เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์ก และหนึ่งในโครงการดังกล่าว ได้แก่ การนำคณะนักธุรกิจไทยเยือนลักเซมเบิร์ก และจัดสัมมนาส่งเสริมการลงทุนในไทยด้วย สภาหอฯ ของทั้งไทยและลักเซมเบิร์กยินดีจะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจอย่างเต็มที่