เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 51 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกรายงาน (Communication) เรื่อง แผนงานภายใต้ระเบียบ Ecodesign สำหรับปี 2009-2011 ซึ่งระบุรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน (energy-using products: EuPs) เพิ่มเติมอีก 10 รายการ ที่ถือว่ามีความสำคัญลำดับแรกที่คณะกรรมาธิการยุโรปจะออกมาตรการดำเนินการ (implementing measures) ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดเฉพาะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์ในรายสาขา อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร ตู้เย็น อุปกรณ์เก็บข้อมูล

            สินค้า 10 รายการข้างต้น ได้แก่

            (1) Air – conditioning and ventilation systems

            (2) Electric and fossil – fuelled heating equipment

            (3) Food-preparing equipment

            (4) Industrial and laboratory furnaces and ovens

            (5) Machine tools

            (6) Network, data processing and data storing equipment

            (7) Refrigerating and freezing equipment

            (8) Sound and imaging equipment

            (9) Transformers

           (10) Water-using equipment

 

           ระเบียบ Ecodesign กำหนดว่า จะพิจารณากำหนด implementing measures หากไม่มีมาตรการที่

ภาคอุตสาหกรรมกำหนดขึ้นเองโดยสมัครใจ (self-regulated) ที่เหมาะสม ทั้งนี้ สำหรับรายการสินค้าชุดใหม่นี้ ในขั้นตอนต่อไปจะมีการศึกษาเตรียมการ (preparatory studies) และ impact assessment โดยจะมีการปรึกษาใน Consultation Forum (ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอียู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม SMEs สหภาพแรงงาน ผู้ค้า ผู้ค้าปลีก ผู้นำเข้า กลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อม และองค์กรผู้บริโภค) โดยหากพิจารณาเห็นเหมาะสมอาจกำหนด implementing measures สำหรับรายการสินค้าดังกล่าวต่อไป และในขณะเดียวกัน คณะกรรมาธิการยุโรปจะยังคงกระตุ้นให้ภาคอุตสาหรรมที่ผลิตสินค้าที่ใช้พลังงานพัฒนามาตรการโดยสมัครใจสำหรับสินค้าของตนซึ่งจะมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการออกมาตรการบังคับ  

 

2.      สินค้า 10 รายการข้างต้น เป็นส่วนเสริมจากรายการสินค้า (transitional priority product groups) ที่ได้

ออกมาครั้งหนึ่งแล้วในช่วงการเปลี่ยนผ่านระเบียบ Ecodesign ระหว่างปี 2005-2008 ซึ่งได้ทำการศึกษาเสร็จสิ้นแล้วสำหรับสินค้า 14 รายการ โดยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าคณะกรรมาธิการยุโรปจะออก implementing measures สำหรับกลุ่มสินค้า ดังนี้

                     (1) tertiary-sector lighting equipment

                     (2) stand-by and off-mode electricity losses

                     (3) external power supplies

                     (4) simple set-top boxes for digital reception of television signals   

 

                     และในปี 2009 สำหรับสินค้า

                     (1) televisions

                     (2) domestic lighting

                     (3) domestic refrigerators and freezers

                     (4) washing machines

                     (5) dishwashers

                     (6) boilers and water heaters

                     (7) computers

                     (8) imaging equipment

                     (9) commercial refrigerators

                     (10) electric motors

                     (11) pumps

                     (12) fans

                     (13) circulators and room air-conditioners

 

            รวมทั้งจัดทำ Labelling requirements ภายใต้กรอบ Energy Labelling Directive 92/75/EEC สำหรับสินค้า EuPs ดังกล่าวด้วย

 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังเตรียมที่จะออก implementing measures สำหรับการลดพลังงานในช่วง

ที่สินค้าที่ใช้พลังงานอยู่ในช่วง stand-by mode อีกด้วย

 

หากข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ให้ขยาย Ecodesign Directive ให้ครอบคลุมสินค้าประเภท energy-

related products ผ่านความเห็นชอบของสภายุโรปและคณะมนตรียุโรปแล้ว คณะกรรมาธิการยุโรปจะแก้ไขแผนงานนี้ให้รวมกลุ่มสินค้าดังกล่าวด้วย

 

            ข้อสังเกต 

            ในชั้นนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามการออกมาตรการดำเนินการ (implementing measures) ที่อยู่ในแผนงานของ คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการฯ สำหรับสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ว่าจะมีผลต่อการผลิต/ส่งออกของตนมายังตลาดอียูมากน้อยเพียงใด โดยสามารถติดตามข้อมูลจาก website ของ DG Enterprise

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/index_en.htm และคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปจะติดตามรายงานเรื่องความเคลื่อนไหวการแก้ไขระเบียบ Ecodesign ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง