สืบเนื่องจากการประชุม Going Global: The Way Forward  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ซึ่งจัดโดย BusinessEurope องค์กรตัวแทนภาคธุรกิจยุโรป และในการประชุมดังกล่าว ได้มีการจัดการสัมมนาในหัวข้อ Innovation: Moving up the value chain เพื่อกล่าวถึงแนวทางแก่ภาคธุรกิจยุโรปในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการค้าโลก โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤติการเงินโลกนั้น ภาครัฐและธุรกิจเอกชนชั้นนำของอียูยังคงชูความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม 

 

นาย Petri Petronen ปลัดกระทรวงการจ้างงานและเศรษฐกิจของฟินแลนด์ ได้กล่าวถึง ประสบการณ์ของประเทศฟินแลนด์ว่า ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 1990 ฟินแลนด์ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจอย่างหนัก เนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต แต่ภาครัฐยังคงสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของฟินแลนด์กลับฟื้นและรุ่งเรืองในเวทีโลกได้

ทั้งนี้ นาย Petronen ชี้ว่า นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แต่รวมไปถึง การนำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ในแนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ การสร้างนวัตกรรมจึงเกิดขึ้นได้ทุกสาขาธุรกิจ รวมไปถึง SMEs ที่อาจไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เช่นกัน

ในช่วงเวลาแห่งวิกฤติทางการเงิน นาย Petronen จึงกระตุ้นให้ธุรกิจในยุโรปเห็นความสำคัญของการลงทุนด้านการค้นคว้าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมต่อไป เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาว คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในเวทีโลก