เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 51 คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปได้รับแจ้งจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG Trade) ว่า ได้รับเอกสารคำร้องให้มีการไต่สวนการทุ่มตลาดการนำเข้าสินค้าประเภท Ring Binder mechanism ตาม CN Code 83 05 1000 จากประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพิจารณาว่าจะเริ่มกระบวนการไต่สวนหรือไม่ หากสรุปผลว่ามีเหตุให้เปิดการไต่สวน จะส่งประกาศเรื่องกระบวนการไต่สวน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสำเนาคำร้องให้ต่อไป

 

ในการนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าวเข้ามาในอียูควรเริ่มเตรียมการให้พร้อมในกรณีที่กระบวนการไต่สวนเริ่มขึ้น จะต้องมีการแจ้งข้อมูลหลายอย่าง อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การส่งออก ราคาขาย ฯลฯ อย่างละเอียด  

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 51 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศเริ่มการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าประเภทดังกล่าวจากไทยแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:322:0013:0015:EN:PDF