ประเทศฝรั่งเศสมีหลักการสำคัญ 5 ประการในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร ดังนี้

1. ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้จัดจำหน่าย จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มแรก
2. จะต้องมีการปรับกฏระเบียบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
3. หน่วยงานราชการจะต้องรับผิดชอบในการจัดระบบของข้อตกลงและการตรวจสอบสถานประกอบการ และมีอำนาจในการลงโทษได้ในกรณีจำเป็น
4.จัดทำเครือข่ายเตือนภัยระดับชาติและสหภาพยุโรปเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและเพื่อเคลื่อนไหวในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดอันตรายได้
5. หน่วยราชการต้องมีศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะในภาวะฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ประเทศฝรั่งเศสถือว่า การแยกงานด้านการจัดการและการประเมินความเสี่ยงออกเป็นคนละส่วน จะช่วยให้การตัดสินใจเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะมีได้ นอกจากนี้ประเทศฝรั่งเศสยังมีความรู้ความชำนาญสูงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสาธารณสุข โดยได้รวมศูนย์ไว้ที่สำนักงานฝรั่งเศสว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหาร (Agence Française de Sécurté Sanitaire des Aliments)

ในประเทศฝรั่งเศส รัฐบาลเป็นผู้สร้างหลักประกันในการคุ้มครองให้กับผู้บริโภค ดังนั้นนอกจากการออกกฏระเบียบต่างๆ แล้ว รัฐยังพยายามดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดผ่านหน่วยงานต่างๆ ของ 3 กระทรวงที่เกี่ยวกับการเกษตร สุขอนามัย และการบริโภคกระทรวงเกษตรและประมง เป็นกระทรวงหลักของการรักษาความปลอดภัยด้านอาหาร โดยมอบหมายให้กรมอาหารทั่วไปเป็นผู้ดำเนินการ

ระบบฝรั่งเศส มีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่มีในประเทศที่ออกสินค้ามาขายในสหภาพยุโรป จะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจากผู้ตรวจสอบภายนอก ที่อยู่ใต้คณะกรรมการสหภาพยุโรป และดำเนินการโดยสำนักงานอาหารและปศุสัตว์ หน่วยงานดังกล่าวยังต้องดูแลความสะอาดของสินค้าประเภทอาหาร สำหรับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ อีกที่เรียกว่าประเทศที่สาม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ป็นต้นมา สหภาพยุโรปได้ขยายขอบข่ายข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งทำให้สามารถติดตามการเดินทางของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ทุ่งนาจนถึงห้างร้าน ไม่ว่าจะในฝรั่งเศสหรือในต่างประเทศ ติดตามตั้งแต่โรงงานผลิต การขนส่ง สถานจัดเก็บและจัดจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันเกี่ยวกับแหล่งที่มาและความปลอดภัย ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเตรียมสินค้าก่อนสำเร็จอย่างสมบูรณ์

กฎระเบียบฉบับที่ 178/2002 ของรัฐสภายุโรปและของคณะมนตรียุโรป ถือเป็นฐานในการปฏิรูปกฎระเบียบด้านอาหาร และได้กำหนดหลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร เป็นกฎระเบียบที่คลอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งกฏระเบียบดังกล่าวได้วางกรอบกว้างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยทางอาหาร ตรวจสอบย้อนกลับได้ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ และการถอนและทวงคืนสินค้าอาหาร

แหล่งข้อมูลของฝรั่งเศสที่เป็นประโยชน์:
www.almowadalrizay.com
www.frenchfoodsafety.com
www.office-elevage.fr (สำนักงานปศุสัตว์)
www.agriculture.gouv.fr/esbinfo/esbinfo.htm (กระทรวงเกษตรและการปศุสัตว์)
www.civ-viande.org (ศูนย์ข้อมูลเนื้อ)
www.ec.europa.eu/food/fvo/index_fr.htm (สำนักงานอาหารและสุขอนามัยสัตว์และพืชของสหภาพยุโรป)

ข้อมูลได้รับความอนุเคราะห์จากสภาธุรกิจไทย-สหภาพยุโรป
http://teubc.thaieurope.net