อียูประกาศกำหนดเงื่อนไข ecodesign สำหรับระบบ stanby and off mode ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตามครัวเรือนและสำนักงาน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มค. 52 

 

ตามที่สหภาพยุโรปได้ออกคำสั่ง Directive 2005/32/EC เมื่อปี 2005 กำหนดกรอบสำหรับเงื่อนไขการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงาน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ (Ecodesign of Energy-using Products หรือ EuP Directive) และหลังจากหารือกับผู้มีส่วนร่วมและจัดทำการศึกษาแล้ว คณะกรรมาธิการ ยุโรปจะคัดเลือกสินค้าที่มีความสำคัญลำดับแรก เพื่อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะรายสินค้า ที่เรียกว่า “มาตรการดำเนินการ” (implementing measure) ขึ้นมาบังคับใช้ต่อไป นั้น  

คณะกรรมาธิการฯ ได้ประกาศ Commission Regulation (EC) No 1275/2008 ใน Official Journal ฉบับที่ L339 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2008  กำหนดเงื่อนไข ecodesign สำหรับระบบ stanby and off mode ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ตามครัวเรือนและสำนักงาน ครอบคลุมรายการสินค้าตามปรากฎใน Annex I ของระเบียบ และรายละเอียดข้อกำหนด ecodesign ตามปรากฎใน Annex II ของระเบียบ ซึ่งสามารถดูทางเว็ปไซท์ที่
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0045:0052:EN:PDF
 
ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ หลังลงประกาศใน Official Journal 20 วัน คือตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2009 เป็นต้นไป  โดยข้อกำหนด ecodesign ตามรายละเอียดข้อ 1 ใน Annex II ของเอกสารแนบ จะนำมาใช้เมื่อครบ 1 ปีหลังจากระเบียบนี้มีผลบังคับใช้แล้ว หรือตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2553 เป็นต้นไป 

ข้อกำหนดสรุปได้คือ
• การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานะ off-mode ต้องไม่เกินกว่า 1.00 W
• การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานะ stanby mode กรณี reactivation function หรือ reactivation function and a mere indication of enabled reactivation function ต้องไม่เกินกว่า 1.00 W
• การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานะ stanby mode กรณีแสดงข้อมูลหรือสถานะ (information or status display) หรือร่วมกันระหว่าง reactivation function กับ information or status display ต้องไม่เกินกว่า 2.00 W
• อุปกรณ์ต้องมีระบบ off mode และ/หรือ standby mode เมื่อต่อเชื่อมกับแหล่งพลังงาน  ยกเว้นว่าไม่เหมาะสมกับเจตนาการใช้งาน

ส่วนข้อกำหนด ecodesign ตามรายละเอียดข้อ 2 ใน Annex II ของระเบียบ ซึ่งประหยัดพลังงานมากขึ้น จะนำมาใช้เมื่อครบ 4 ปีหลังจากระเบียบนี้มีผลบังคับใช้แล้ว หรือตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2013 เป็นต้นไป   ทั้งนี้ มาตรา 7 ระบุให้มีการทบทวนระเบียบนี้ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนำผลการทบทวนไปนำเสนอ/หารือใน Consultation Forum ภายใน 6 ปี หลังจากระเบียบนี้มีผลบังคับใช้