เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 52 สหภาพยุโรปได้ปรับแก้ระเบียบว่าด้วยการปรับประสานมาตรการในระดับชาติเกี่ยวกับการจำแนกประเภท การบรรจุหีบห่อ และการติดฉลากสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ โดยเพิ่มรายชื่อสารเคมีประมาณ 600 ชนิด โดยมีสารเคมีประมาณ 200 ชนิด ที่ถูกจำแนกว่าเป็นสารก่อมะเร็งและทำลายระบบสืบพันธุ์ (CMR)

           วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสารเคมี 600 ชนิดในระเบียบดังกล่าวคือการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้สารเคมีทั้งในส่วนของผู้ที่ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและประชาชนทั่วไป โดยจะต้องดำเนินการบรรจุหีบห่อและติดฉลากตามที่ระเบียบกำหนดไว้

 

            ระเบียบดังกล่าวสอดคล้องกับระเบียบ REACH ที่กำหนดให้สารเคมีที่มีความน่าห่วง

กังวลสูงว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาร CMR ต้องผ่านกระบวนการอนุญาตก่อนการใช้งาน ซึ่งในขณะนี้มีสารเคมี 7 ชนิดที่อยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนว่าควรเป็นสารที่ต้องผ่านกระบวนการอนุญาตก่อนการใช้งานหรือไม่

 

            ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อสารเคมีตามระเบียบที่ปรับแก้ใหม่ได้ที่

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:011:0006:0082:EN:PDF

 

             ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบที่ 67/548/EEC ว่าด้วยการจำแนกความเป็นอันตราย การบรรจุหีบห่อ และการติดฉลากสารเคมี และสารผสม (mixtures) ได้ที่

 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l21276.htm

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  

            ระเบียบที่ 67/548/EEC ว่าด้วยการจำแนกประเภท การบรรจุหีบห่อ และการติดฉลากสารเคมี และสารผสม (mixtures) จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับระบบ GHS (Globally Harmonised System on classification, labelling and packaging of hazardous substances) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในอียูวันที่ 20 ม.ค. 52

 

            สาระสำคัญของระบบ GHS ที่อียูจะนำมาใช้ประกอบด้วย

 

1.1  กำหนดให้ปรับประสานการจำแนกสาร และการติดฉลาก สารเคมีเป็นระบบ

เดียวกันในประชาคมยุโรป

 

1.2  กำหนดให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบด้านจำแนก/จัดประเภท สาร/สารผสม เอง และ

แจ้งข้อมูลการจำแนกสารนั้นต่อ European Chemical Agency (หรือ ECHA ซึ่งดูแลการจดทะเบียนสารเคมีในระเบียบ REACH เช่นเดียวกัน)

 

1.3 กำหนดรายชื่อสารเคมีที่มีการจำแนก/จัดประเภท และการติดฉลาก ในระดับ

ประชาคมยุโรปขึ้น

 

1.3  รวบรวมรายการการจำแนกและการติดฉลากสารเคมีตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ

ตามที่ระบุในข้อ 1.2 และ 1.3

 

1.4  ห้ามทดลองสารเคมีกับสัตว์ยกเว้นว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ทดลองเพื่อได้

ข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ

 

                  นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอียูและคณะกรรมาธิการยุโรปตกลงที่จะสนับสนุนการ

ปรับประสานการจำแนกและการติดฉลากสารที่เป็นพิษ สามารถสะสมในร่างกายได้ยาวนาน (Persistent, bio-accumulative and toxic substances หรือ PBT, very persistent, very bio-accumulative substances หรือ VPVB) ในระดับสหประชาชาติ

 

                  การดำเนินการเพื่อเข้าสู่ระบบ GHS จะต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2010 สำหรับสารเคมี และภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2015 สำหรับสารผสม โดยจะมีการยกเลิกระเบียบที่เกี่ยวข้องของอียูรวมทั้งระเบียบที่ 67/548/EEC ภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2015 โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านจะใช้สองระบบควบคู่กันไป