กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กได้แจ้งว่า
รัฐบาลเดนมาร์กจะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสภาพภูมิอากาศ ณ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเดนมาร์ก (COP 15 Climate Scholarship) จำนวน 10-12
ทุน

ทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ผู้ที่สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมของทุนดังกล่าวได้จาก เว็บไซด์
www.studyindenmark.dk/climate หรือติดต่อนาย Nis Gellert
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +45 33 92 02 77 
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2552