คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป ร่วมสนับสนุน MTEC จัดกิจกรรม ‘รวมพลคน ThaiRoHS 2009’ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2552 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อพบกับตัวอย่างความสำเร็จของไทย ในการปรับตัว เพื่อผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม สู่ตลาดโลก พร้อมหาคำตอบ ในปัญหาคาใจ จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากยุโรปหลากหลายท่าน

EU บังคับใช้ RoHS อย่างไร? จำเป็นหรือไม่ที่ต้องทดสอบทุกปี?

RoHS เวอร์ชั่นใหม่จะมีหน้าตาอย่างไร?

จะหนักหรือเบากว่าเดิมแค่ไหน? อย่างไร?

ทิศทางข้างหน้าของ EU จะเป็นอย่างไร?

มาตรฐาน RoHS ของไทยล่ะ … จะเดินหน้าเมื่อไร อย่างไร?

 

 

 

ThaiRoHS ..เป้าหมายคือ การรวมพลัง

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกอบการไทยเครือข่ายสมัครใจ ThaiRoHS คือ การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบของเครือข่ายสมัครใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการรับมือกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับสินค้าไทย

วัตถุประสงค์ของงาน "รวมพลคนThaiRoHS 2009"
– เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้ผลิตสินค้าและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ RoHS ทั้งในสหภาพยุโรป ในไทย และในภูมิภาคใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นกระบวนการในการตรวจสอบสินค้าในท้องตลาดของประเทศสมาชิก

การทบทวนระเบียบ RoHS ของคณะกรรมาธิการยุโรป
มาตรฐาน RoHS ของไทย
กลไกของ JAMP เพื่อรองรับ RoHS, REACH และกฎหมายที่คล้ายกัน

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์ ความก้าวหน้า แนวคิด ทิศทาง และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ และพัฒนางานการผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

– เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในการพัฒนาสินค้าปลอดสารพิษ

– เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ ในความก้าวหน้าและการพัฒนาของอุตสาหกรรมไทย ในการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และการส่งเสริมการส่งออกของผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมของไทย สู่ตลาดในสหภาพยุโรปและตลาดโลกต่อไป

กิจกรรมภายในงาน "รวมพลคนThaiRoHS 2009"
– การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป, เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย RoHS ของสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สมาชิกของคณะทำงานร่างมาตรฐาน IEC

– การแสดงนิทรรศการโดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับระเบียบ RoHS และภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความก้าวหน้า รวมถึงความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยต่อการรับมือกับกฎระเบียบและข้อกำหนดในการผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

– นำเสนอผลการดำเนินงานจากกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกของ ThaiRoHS Alliance ได้ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยในการผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก อาทิ กิจกรรมการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบภายในประเทศ กิจกรรมเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุใหม่ เป็นต้น

สมัครก่อนได้ก่อน รับจำนวนจำกัด

 

อ่านร่างกำหนดการ "รวมพลคน ThaiRoHS 2009" และ สมัคร Online ได้ที่นี่