เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 52 ระเบียบของอียูในเรื่องการจัดตั้งระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มมีผลแล้ว โดยประเทศสมาชิกอียูจะต้องนำระเบียบนี้ไปประกาศใช้ภายในประเทศตนภายในปีนี้ ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมการต่างๆ ของสายการบินที่ทำการบินในอียูในการจัดเตรียมข้อมูล และหน่วยงานของประเทศสมาชิกอียูจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ระบบนี้อย่างสมบูรณ์ในปี 2012

สาระสำคัญของระเบียบนี้ประกอบด้วย

 

–          ระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (EU ETS) สำหรับการขนส่งทางอากาศจะเริ่มมีผลบังคับใช้กับทุกสายการบินที่ทำการบินในอียูตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นไป

 

–          คณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดเพดานการปล่อยก๊าซจากการขนส่งทางอากาศในปี 2012 ที่ระดับน้อย

      กว่าช่วงปี 2004-2006 3% และจะปรับเพิ่มเป็น 5% ในปี 2013-2020

 

–          ปริมาณก๊าซที่จะกำหนดขึ้นนี้จะแบ่งเป็นปริมาณก๊าซ 85% ที่จัดสรรให้สายการบินที่ทำการบิน

      ในอียูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตามสัดส่วนที่จะกำหนดขึ้นสำหรับแต่ละสายการบิน) และอีก 15% มีไว้เพื่อการประมูล ซึ่งประเทศสมาชิกอียูอาจนำรายได้ที่ได้จากการประมูลไปใช้ในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศตนและในประเทศ กำลังพัฒนา ทั้งนี้ หากสายการบินปล่อยก๊าซ CO2 เกินกว่าระดับที่จะได้รับการจัดสรรก็จะต้องซื้อสิทธิในการปล่อยก๊าซ CO2 จากแหล่งอื่นหรือประมูลสิทธิในการปล่อยก๊าซต่อไป

 

           นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปมีกำหนดที่จะจัดทำรายชื่อประเทศสมาชิกอียูที่จะเป็นผู้ควบคุมการปล่อยก๊าซสำหรับแต่ละสายการบิน (Administering Member State) ในช่วงต้นเดือน ก.พ. 52 และจะจัดทำ Guidelines สำหรับสายการบินในช่วง 6 เดือนหลังจากที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่

 

                  http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm