เมื่อ 11 ก.พ. 52 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศรายชื่อประเทศสมาชิกอียูที่จะเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการตามระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (EU Emission Trading Scheme) ของสายการบินที่อยู่ในความรับผิดชอบ (Administering Member State) อาทิ ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การประมูลก๊าซ โดยการจัดทำรายชื่อดังกล่าวใช้พื้นฐานข้อมูลจากองค์กรด้านการบิน Eurocontrol โดยดูจากแผนการบินว่าแต่ละสายการบินมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศใดมากที่สุด

ในรายชื่อดังกล่าวมีสายการบินของไทย (ระบุว่าไทยเป็น State of the Operator) ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของประเทศสมาชิกอียูต่างๆ ดังนี้

ประเทศสมาชิกอียู

สายการบิน

(Operator Name)

เยอรมนี

Thai International

ฝรั่งเศส

Bangkok Airways

Thai Airasia Ltd

ไซปรัส

Minor Aviation

โปรตุเกส

Orient Thai Airlines

สหราชอาณาจักร

Phuket Airlines

คณะกรรมาธิการยุโรปยังเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอียูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อร่างรายชื่อดังกล่าว

ภายในวันที่ 31 มี.ค. 52 และอาจมีการปรับแก้ต่อไปหากจำเป็น และจะมีการตีพิมพ์รายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศสมาชิก

อียูทางเวบไซต์ ที่ http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm