ภายในวันที่ 1 พ.ค. 2552 เป็นต้นไป ประเทศสมาชิกอียูจะต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในอียูไม่มีสาร Dimethyl Fumarate เป็นส่วนประกอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายแล้วจะต้องถูกถอนออกจากตลาดหรือเรียกคืนจากผู้บริโภค

สืบเนื่องจากรายงานของสำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2552 มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและผู้บริโภค (Health and Consumers Directorate-General) ได้แจ้งคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างข้อตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรปในการห้ามการใช้สารประเภท Dimethyl fumarate (DMF) ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในอียู สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

1.      สืบเนื่องจากมีกรณีอาการแพ้โดยผู้บริโภคที่เกิดจากสาร DMF ในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และรองเท้า

หลายกรณีในประเทศสมาชิกอียู เมื่อ 29 ม.ค. 2009 ประเทศสมาชิกอียูได้เห็นชอบร่างข้อตัดสินใจของคณะกรรมาธิการยุโรป (Commission Decision) ภายใต้ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยสินค้า (General Product Safety Directive 2001/95/EC) ให้ห้ามการใช้สาร DMF ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค (consumer products) เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีทางออกที่ถาวรภายใต้ระเบียบ REACH เนื่องจากต้องใช้เวลาในการห้าม การจำกัดการใช้สารเคมีอันตรายตามระเบียบดังกล่าวมากเกินไป โดยมีเหตุผลในการพิจารณาเรื่องนี้ว่า

 

–          สาร DMF ที่อยู่ใน consumer products ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจาก

มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง

 

–          ประเทศสมาชิกอียูบางประเทศ อาทิ เบลเยียม สเปน ฝรั่งเศส มีกฎหมายภายในเพื่อป้องกันความ

เสี่ยงจากสารนี้แล้ว

 

–          ยังไม่มีการอนุญาตการวางจำหน่าย biocidal products (สารเคมีที่มีผลกระทบอันตรายต่อ

สิ่งมีชีวิต) ที่มี DMF เป็นส่วนประกอบภายในอียู ดังนั้น จึงไม่ควรมีการใช้สาร DMF ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในอียูทั้งหมด ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในอียูรวมทั้งที่นำเข้าในอียูจึงไม่ควรมีสาร DMF ด้วย (อียูมีระเบียบเกี่ยวกับ biocidal products ตาม Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market เมื่อ 16 ก.พ. 1998 และได้รับการประกาศใช้ภายในปท. สมาชิกอียูเมื่อ 14 พ.ค. 2000)

 

–          ระดับสูงสุดของสาร DMF ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ต้องไม่เกิน 0.1mg/kg

 

–          ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2009 เป็นต้นไป ประเทศสมาชิกอียูจะต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในอียู

ไม่มี DMF เป็นส่วนประกอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายแล้วจะต้องถูกถอนออกจากตลาดหรือเรียกคืนจากผู้บริโภค

 

2.      ร่าง Decision นี้จะผ่านการพิจารณาของที่ประชุมกรรมาธิการยุโรปต่อไป

 

3.      DMF เป็นสารเคมีที่ป้องกันเชื้อราที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หนังและสิ่งทอในช่วงการ

เก็บรักษาหรือการขนส่งในสภาพอากาศชื้น แม้ว่ากรณีที่ค้นพบจนถึงปัจจุบันว่าการใช้สาร DMF ได้ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคเป็นสินค้าจากจีนและมาเลเซียก็ตาม แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าผู้ผลิตของไทยอาจได้รับ

อนุญาตให้ใช้สารนี้หรือใช้สารนี้ในการผลิตสินค้า จึงแจ้งให้ทราบเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานไทยที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภครับทราบเรื่องนี้ต่อไป