เมื่อวันที่ 2 เมษายน 52 สภายุโรปได้ลงคะแนนเสียงรับรองร่างข้อเสนอทบทวนโครงการ EU Ecolabel ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอเมื่อเดือนกรกฏาคม 51  โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางส่วน หลังจากที่ได้หารือร่วมกันระหว่างสภายุโรปและกับประเทศสมาชิกอียู ข้อเสนอดังกล่าวจะช่วยลดระเบียบขั้นตอนของโครงการ  EU Ecolabel พร้อมขยายขอบเขตสินค้าให้รวมถึงสินค้าอาหารแปรรูปด้วย มีรายละเอียดโดยสรุปดังต่อไปนี้  

– ร่างข้อเสนอได้ตั้งให้มีข้อกำหนดทั่วไปในการออกเงื่อนไขในการได้รับ EU Flower สำหรับสินค้าหรือบริการทุกประเภทที่ใช้เพื่อการจำหน่าย บริโภค หรือใช้ในตลาดร่วมยุโรป
– จะขยายโครงการ EU Ecolabel ให้รวมไปถึงสินค้าอาหารแปรรูปเกษตรอินทรีย์ กล่าวคือ เฉพาะสินค้าที่ได้รับรองว่าเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิได้รับเครื่องหมาย EU Flower
– ตามข้อเรียกร้องสภายุโรป สินค้าที่จะได้รับเครื่องหมาย EU Flower จะต้องปลอดสารอันตราย ไม่ว่าจะเป็น สารพิษ สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สารก่อมะเร็ง สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นอันตรายต่อการสืบพันธุ์
– สภายุโรปยังได้เรียกร้องให้นำเรื่องการนำสัตว์มาทดลองเป็นหนึ่งในการออกเงื่อนไขสำหรับการได้รับ EU Flower

สำหรับขั้นตอนต่อไปนั้น จะต้องนำร่างข้อเสนอฉบับแก้ไขที่สภายุโรปรับรองแล้ว เข้าที่ประชุมรมต.อียูด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลงคะแนนเสียงรับรองเสียก่อนที่จะมีการบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทนสภายุโรปได้เปิดเผยว่า เนื่องจากทางสภายุโรปและคณะมนตรีฯได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป และได้บรรลุข้อตกลงเห็นชอบและแก้ไขร่วมกันแล้ว คาดว่า คณะมนตรีฯจะลงคะแนนเสียงรับรองโดยไม่มีการโต้แย้งหรือแก้ไขใดๆเพิ่มเติมอีก

อนึ่ง โครงการ EU Ecolabel เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ผู้ผลิตมุ่งพัฒนาสินค้าให้สินค้าและบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าระเบียบมาตรฐานปกติอียู  โดยการมอบเครื่องหมาย EU Flower ให้แก่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงกว่าระเบียบมาตรฐานปกติอียู ปัจจุบัน มีธุรกิจสิ่งทอไทย 4 บริษัทได้รับเครื่องหมายดังกล่าวแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-53013-091-04-14-911-20090331IPR53012-01-04-2009-2009-true/default_en.htm

http://www.euractiv.com/en/environment/parliament-gives-green-light-wider-eco-label/article-180949