คณะมนตรียุโรปได้รับรองร่างข้อเสนอการปรับกระบวนการและเงื่อนไขสำหรับการออกวีซ่าเชงเกนระยะสั้น (short-stay visa) ซึ่งทั้งคณะมนตรียุโรปได้เจรจาและตกลงเนื้อหากับสภายุโรปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะมนตรียุโรปกล่าวว่า ประชาชนของประเทศที่สามจะได้ประโยชน์จากปรับเปลี่ยนดังกล่าว เนื่องจากจะมีความโปร่งใสและมีความสอดคล้องกันมากขึ้น 

สาระสำคัญคือการปรับเปลี่ยนคือ
– การปรับแนวทางในการออกวีซ่าของทุกประเทศสมาชิกเขตเชงเกนเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการปฏิเสธวีซ่า ยกเลิกวีซ่า หรือขยายระยะเวลาอยู่ต่อ ให้เหมือนกัน ใช้เอกสารประกอบการสมัครเหมือนกัน มีกระบวนการในการตรวจเอกสารเหมือนกัน และมีเหตุผลในการให้ multiple visa เหมือนกัน
– มีระยะเวลาในการออก (หรือปฏิเสธ) วีซ่าประมาณสองสัปดาห์
– ต้องมีการยื่นข้อมูล biometric ในการขอวีซ่าทุกประเภท
– ราคาค่าสมัครวีซ่าเท่ากันคือ 60 ยูโร โดยเด็กอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ได้ราคาพิเศษที่ 35 ยูโร (และอาจได้รับยกเว้น หากกงสุลของสถานทูตนั้นๆเห็นควร) และมีการให้การยกเว้นค่าวีซ่าในบางกรณี  เช่น เด็กต่ำว่า 6 ปี นักเรียนหรือคนธรรมดาที่เป็นผู้แทนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อายุต่ำกว่า 25 ปีและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม หรือการศึกษา

อนึ่ง สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ยังคงไม่เข้าร่วมเขตเชงเกน แต่เดนมาร์กมีท่าทีที่อาจเข้าร่วมในปลายปี 52