ล่าสุด อียูได้ประกาศเกณฑ์ในการปิดฉลาก eco-label หรือที่รู้จักกันในนาม EU Flower สำหรับสินค้ารองเท้าและกระดาษทิชชู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สินค้ารองเท้า   

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศเกณฑ์ในการปิดฉลาก eco-label สำหรับสินค้ารองเท้า (footwear ในรหัส ‘017’) ลงพิมพ์ใน Official Journal ฉบับที่ L196 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2009

(เว็ปไซท์ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2009:196:0027:0035:EN:PDF )

โดยเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยา (ecological criteria) รวมทั้งการประเมินที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการตรวจพิสูจน์ จะมีผล 4 ปี นับจากวันที่ที่ Decision ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ      

คำขอปิดฉลาก eco-label ที่ยื่นก่อนวันที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจะได้รับการประเมินตามเงื่อนไขใน Decision 2002/231/EC (ผลการตัดสินใจเดิม) ส่วนคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2010 จะใช้เกณฑ์ใน Decision 2002/231/EC หรือ Decision นี้ ก็ได้อันใดอันหนึ่ง  ทั้งนี้ การปิดฉลาก eco-label  ตามเกณฑ์ใน Decision 2002/231/EC จะใช้ได้ 12 เดือน นับจากวันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบ       

สำหรับเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้ ประกอบด้วย 10 หัวข้อหลัก คือ

1. ข้อห้าม/ข้อกำหนดสารที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Dangerous substances in the final product)

2. ข้อจำกัดการใช้น้ำในการฟอกย้อมสีหนัง/หนังดิบ (Reduction of water consumption for tanning of hides and skins)

3. ข้อกำหนดในการปล่อยน้ำเสีย (Emissions from the production of materials)

4. ข้อห้าม/ข้อกำหนดในการใช้สารอันตราย (Use of hazardous substances)

5. ข้อกำหนดการใช้สาร VOCs ในการประกอบขั้นสุดท้ายของสินค้ารองเท้า (Use of volatile organic compounds during final assembly of shoes

6. สำแดงข้อมูลการใช้พลังงานในขั้นตอนโรงงานผลิต (Energy Consumption)

7. การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  (Packing of the final product)

8. ข้อมูลบนหีบห่อ (Information of the packaging)

9. ข้อมูลปรากฎบนฉลาก eco-label (Information appearing on the eco-label)

10. ตัวบ่งชี้ความคงทนสินค้า (parameters contributing to durability) 

 

กระดาษทิชชู่             

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการตัดสินใจ Commision Decision วันที่ 9 กรกฎาคม 2009 ว่าด้วยการจัดทำเกณฑ์ในการปิดฉลาก eco-label สำหรับสินค้ากระดาษทิชชู่ ใน Official Journal ฉบับที่ L197 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2009

เอกสารแนบ หรือดูทางเว็ปไซท์ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0087:0095:EN:PDF 

กำหนดให้กลุ่มสินค้ากระดาษทิชชู่  (‘tissue paper’ ในรหัส ‘004’) ภายใต้ระเบียบ Regulation (EC) No 1980/2000 ที่จะปิดฉลาก eco-label ต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ปรากฏใน Annex ของ Decision ฉบับนี้  และให้ยกเลิก Decision 2001/405/EC (ผลการตัดสินใจเดิม)

หลักเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยา (ecological criteria) รวมทั้งการประเมินที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการตรวจพิสูจน์ จะมีผล 4 ปี นับจากวันที่ Decision ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ

คำขอปิดฉลาก eco-label ที่ยื่นก่อนวันที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจะได้รับการประเมินตามเงื่อนไขใน Decision 2001/405/EC (ผลการตัดสินใจเดิม) ส่วนคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2010 จะใช้เกณฑ์ใน Decision 2001/405/EC หรือ Decision นี้ ก็ได้อันใดอันหนึ่ง  ทั้งนี้ การปิดฉลาก eco-label  ตามเกณฑ์ใน Decision 2001/405/EC จะใช้ได้ 12 เดือน นับจากวันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบ       

สำหรับเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้ ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก คือ

1. การปล่อยของเสียออกสู่น้ำและอากาศ (Emissions to water and air)

2. การใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระดาษทิชชู่ (Energy use)

3. เส้นใยที่ใช้ผลิตกระดาษมาจากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Fibres- Sustainable forest management)

4. ข้อห้าม/ข้อจำกัดในการใช้สารเคมีอันตราย (Hazardous chemical substances)

5. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety)

6. การจัดการของเสีย (Waste Management)

7. ความเหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness for use)

8. ข้อมูลสำหรับผู้บริโภค (Consumer Information)

 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ   

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการตัดสินใจ Commision Decision วันที่ 9 กรกฎาคม 2009 ว่าด้วยการจัดทำเกณฑ์ในการปิดฉลาก eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ใน Official Journal ฉบับที่ L197 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2009

เอกสารแนบ หรือดูเว็ปไซท์ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF

โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ในรหัส ‘016’) ที่จะปิดฉลาก eco-label ต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ปรากฏใน Annex ของ Decision ดังกล่าว และให้ยกเลิก Decision 1999/178/EC (ผลการตัดสินใจเดิม)

หลักเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยา (ecological criteria) รวมทั้งการประเมินที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการตรวจพิสูจน์ จะมีผล 4 ปี นับจากวันที่ Decision ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ

คำขอปิดฉลาก eco-label ที่ยื่นก่อนวันที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจะได้รับการประเมินตามเงื่อนไข Decision 1999/178/EC (ผลการตัดสินใจเดิม) ส่วนคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2009 จะใช้เกณฑ์ใน Decision 1999/178/EC หรือ Decision นี้ ก็ได้อันใดอันหนึ่ง  ทั้งนี้ การปิดฉลาก eco-label  ตามเกณฑ์ใน Decision 1999/178/EC จะใช้ได้ 12 เดือน นับจากวันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบ       

 สำหรับเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้ ประกอบด้วย 40 หัวข้อหลัก แบ่งเป็น

– หลักเกณฑ์เส้นใยสิ่งทอ (Textile Fibre Criteria) ใน 9 หัวข้อ ได้แก่ 1) อคริลิก:  Acylic  2) ฝ้ายและเส้นใยจากเมล็ดอื่น รวมถึงนุ่น: Cotton and other natural cellulosic seed fibres including kapok  3) อิลาสเซน: Elasane  4) ป่านลินิน และเส้นใยจากเปลือกไม้ รวมทั้งใยกัญชา ปอ ป่านรามี: Flax and other bast fibre including  hemp, jute and ramie  5)  ขนสัตว์เป็นมันลื่นและเส้นใยเคราทีน รวมทั้งขนสัตว์จากแกะ อูฐ ลามะ และแพะ: Greasy wool and keratin fibres inclding wool from sheep, camel, alpaca, goat  6) เส้นใยสังเคราะห์/ประดิษฐ์โดยมนุษย์ รวมทั้ง vicose, lyocell, acetate, cupro, triacetate)  7) โพลยาไมด์: Polyamide  8) โพลีเอสเตอร์: Polyester  9) โพลีโพรไพลีน: Polypropylene

– หลักเกณฑ์ขั้นตอนและการใช้สารเคมี (Processes and Chemicals Criteria)  ใน 24 หัวข้อ ได้แก่  10) สีย้อมและสารช่วยฟอกย้อมเส้นใยและด้าย: Auxilliaries and finishing agents for fibres and yarns  11) ผลิตภัณฑ์กัน/ฆ่าเชื้อรา: Biocidal or biostatic products  12) สารกัดลอกสี: Stripping or depigmentation 13) ห้ามใช้สารประกอบซีเรี่ยมในการชั่งน้ำหนัก: Weighting  14) สารเคมีและส่วนผสมต้องห้าม: All Chemicals and chemical preparations  15) สารเอเจนต์ในการซัก ปรับผ้านุ่ม และสารเชิงซ้อน: Detergents, fabric softeners and complexing agents  16) สารฟอกขาว: Bleaching agents – Chlorine agents are excluded for bleaching yarns, fabrics and end products  17) สารเจือปนในสีย้อม: Impurities in dyes: Colour matter with fibre affinity – soluble or insoluble 18) สารเจือปนในพิกเมนต์: Impurities in pigments: Insoluble colour matter without fibre affinity 19) กระบวนการย้อมสีโครม หรือสีมอร์แดนท์: Chrome mordant dyeing 20) สีย้อมมีองค์ประกอบโลหะ: Metal Complex dyes 21): Azo dyes 22) สีย้อมซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง CMR : Dyes that are carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction 23) สีย้อมไวแสง: Potentially sensitizing dyes 24) Halogenated carriers for polyester  25) การพิมพ์: Printing  26) สารฟอร์มาลดีฮายด์: Formaldehyde  27) การปล่อยน้ำเสีย: Waste water discharges from wet-processing  28) สารหน่วงการติดไฟ: Flame retardants  29): Anti felting finishes  30): Fabrics Finishes   31) วัสดุยัดไส้ใน: Fillings  32) การเคลือบวัสดุกันซึม: Coatings, laminates and membranes  33) ข้อมูลการใช้พลังงานและน้ำของโรงงานผลิต: Energy and water use

– หลักเกณฑ์ความเหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness for Use Criteria) ใน 7 หัวข้อ ได้แก่  34) มิติความเปลี่ยนแปลงระหว่างการซักและอบแห้ง: Dimensional changes during washing and drying  35) ระดับความคงทนของสีเมื่อซัก: Colour fastness to washing  36) ระดับความคงทนของสีเมื่อซับเหงื่อทีเป็นกรดหรือด่าง: Colour fastness to perspiration – acid, alkaline  37) ระดับความคงทนของสีในการขัดถูเปียก: Colour fastness to wet rubbing  38) ระดับความคงทนของสีในการขัดถูแห้ง: Colour fastness to dry rubbing  39) ระดับความคงทนของสีต่อแสงสว่าง: Colour fastness to light  40) ข้อมูลปรากฎบนฉลาก eco-label (Information appearing on the eco-label)