คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการตัดสินใจ Commision Decision วันที่ 9 กรกฎาคม 2009 ว่าด้วยการจัดทำเกณฑ์ในการปิดฉลาก eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์ฟูกที่นอน ลงใน Official Journal ฉบับที่ L203 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2009

เว็ปไซท์ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:203:0065:0080:EN:PDF

โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ฟูกที่นอน (bed mattresses ในรหัส ‘014’) ที่จะปิดฉลาก eco-label ภายใต้ระเบียบ (EC) No 1980/2000 ต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ปรากฏใน Annex ของ Decision ดังกล่าว และให้ยกเลิก Decision 2002/740/EC (ผลการตัดสินใจเดิม)

หลักเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยา (ecological criteria) รวมทั้งการประเมินที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการตรวจพิสูจน์ จะมีผล 4 ปี นับจากวันที่ Decision ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ

คำขอปิดฉลาก eco-label ที่ยื่นก่อนวันที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจะได้รับการประเมินตามเงื่อนไข Decision 2002/740/EC (ผลการตัดสินใจเดิม) ส่วนคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2010 จะใช้เกณฑ์ใน Decision 2002/740/EC หรือ Decision นี้ ก็ได้อันใดอันหนึ่ง  ทั้งนี้ การปิดฉลาก eco-label  ตามเกณฑ์ใน Decision 2002/740/EC จะใช้ได้ 12 เดือน นับจากวันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบ       

สำหรับเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้ ประกอบด้วย 13 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. โฟมยางพารา (Latex foam): มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเพดานค่าโลหะหนัก ฟอร์มาลดีฮายด์ สารประกอบ VOCs สีย้อม/สารหน่วงการติดไฟและสารเคมีที่ใช้เสริม สีย้อมมีองค์ประกอบโลหะ คลอโรฟีนอลส์ บูทาดีน และไนโตรซามีนส์

2. โพลียูรีเทนโฟม (PUR foam): มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเพดานค่าโลหะหนัก ฟอร์มาลดีฮายด์ สารประกอบ VOCs สีย้อมสารหน่วงการติดไฟและสารเคมีที่ใช้เสริม สีย้อมมีองค์ประกอบโลหะ  สารเร่งปฎิกิริยาสำหรับยาง และสารทำให้เกิดฟอง (blowing agents)

3. ลวดและสปริง (Wire and springs):  มีหลักเกณฑ์ในเรื่อง degreasing และ galvanization

4. เส้นใยมะพร้าว; (Coconut fibres):  หากมีการ rubberized วัสดุเส้นใยมะพร้าว ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กับโฟมยางพารา (Latex foam)

5. วัสดุไม้ (Wooden Material): มีเกณฑ์ปฎิบัติในเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการปลดปล่อยฟอร์มาลดีฮายด์จากไม้วัสดุดิบใน particleboard และ fibreboard

6. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Textiles):  สิ่งทอที่ใช้ห่อหุ้มฟูกที่นอนต้องบรรลุเกณฑ์การย้อมสีและผลิตภัณฑ์สารเคมี รวมทั้งมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ตามหลักเกณฑ์ ecolabel ของผลิตภัณฑ์สิ่งทอในเรื่องผลิตภัณฑ์กัน/ฆ่าเชื้อรา (biocides)  สารเคมีและส่วนผสมต้องห้าม (Auxilliary chemicals)  สารเอเจนต์ในการซัก ปรับผ้านุ่ม และสารเชิงซ้อน (Detergents, fabric softeners and complexing agents)  สารฟอกขาว (Bleaching agents)  สารเจือปนในสีย้อม (Impurities in dyes)  สารเจือปนในพิกเมนต์ (Impurities in pigments)  กระบวนการย้อมสีโครม หรือสีมอร์แดนท์ (Chrome mordant dyeing)  สีย้อมมีองค์ประกอบโลหะ (Metal Complex dyes)  สีย้อม Azo dyes  สีย้อมซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง (Dyes that are carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction)  สีย้อมไวแสง (Potentially sensitizing dyes)  ระดับความคงทนของสีเมื่อซับเหงื่อทีเป็นกรดหรือด่าง (Colour fastness to perspiration – acid, alkaline)  ระดับความคงทนของสีในการขัดถูเปียก (Colour fastness to wet rubbing) และระดับความคงทนของสีในการขัดถูแห้ง (Colour fastness to dry rubbing)

7. กาว (Glues):  ห้ามใช้กาวที่มีสารทำละลายอินทรีย์ (organic solvents) และห้ามใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงตาม classification criteria ในการก่อมะเร็ง (Carcinogenic: R45, R49 R40) เป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธ์ (Harmful to the reproduction system: R46, R40) เป็นอันตรายทางพันธุกรรม (Genetically harmful: R60-R63) หรือเป็นพิษ (Toxic: R23-R28)

8. การปลดปล่อยสารประกอบ volatile organic compounds หรือ VOCs: เพดานการปลดปล่อยสาร VOCs ในห้องทดสอบใช้เกณฑ์แนวเดียว (analogy) กับขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปลดปล่อย VOCs ของผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่พัฒนาเมื่อปี 2005 โดย AgBB (รายละเอียดสามารถดูในตารางข้อ 8 ของ Annex และเว็ปไซท์ www.umweltbundesamt.de/building-products/agbb.htm)

9. สารหน่วงการติดไฟ (Flame retardants used in the entire mattress): อาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เฉพาะที่เป็น chemically bound อยู่ในวัสดุหรืออยู่บนพื้นผิววัสดุ และข้อกำหนด R-phrases ที่ระบุไว้ในข้อ 9 ของ Annex

10. สารกัน/ฆ่าเชื้อราในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Biocides in the final products): ใช้ได้เฉพาะสารที่อยู่ใน Anex I, IA และ IB ของคำสั่ง Directive 98/8/EC ว่าด้วยการวางตลาดของผลิตภัณฑ์กัน/ฆ่าเชื้อรา และเฉพาะสารที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในฟูกที่นอนตาม Annex V ของคำสั่ง Directive 98/8/EC

11. ความคงทน (Durability): คาดหวังอายุการใช้งาน 10 ปี ตามเกณฑ์การทดสอบความคงทน

12. ข้อกำหนดเรื่องหีบห่อ (Packaging Requirements): ให้ใช้วัสดุรีไซเคิล และมีเครื่องหมายแสดงประเภทพลาสติกตามมาตรฐาน ISO 11469  รวมทั้งข้อความที่ต้องปรากฎบนหีบห่อว่า “For more information as to why this product has been awarded the Flower, please visit the website: http://www.ecolabel.eu.  Please consult your local authority on the best way to dispose of your old mattress”

13. ข้อมูลปรากฎบนฉลาก eco-label (Information appearing on the eco-label): ใน Box2 ต้องระบุข้อความต่อไปนี้

– ‘Minimise indoor air pollution’

– ‘Hazardous substance restricted’

– ‘Durable and high quality’

ทั้งนี้ การประเมินและตรวจพิสูจน์ต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้