คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการตัดสินใจ Commision Decision วันที่ 9 กรกฎาคม 2009 ว่าด้วยการจัดทำเกณฑ์ในการปิดฉลาก eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์ปูพื้น/ผนังแข็ง ลงใน Official Journal ฉบับที่ L208 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2009

สามารถดูในเว็ปไซท์ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:208:0021:0038:EN:PDF

โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ปูพื้น/ผนังแข็ง (hard coverings ในรหัส ‘021’) ที่จะปิดฉลาก eco-label ภายใต้ระเบียบ (EC) No 1980/2000 ต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ปรากฏใน Annex ของ Decision ดังกล่าว และให้ยกเลิก Decision 2002/272/EC (ผลการตัดสินใจเดิม)
  
ผลิตภัณฑ์ hard coverings ที่ครอบคลุมตามระเบียบนี้ ได้แก่ หินธรรมชาติ  หิน agglomerated  กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น/ผนัง (concrete paving units)  กระเบื้องเทอราซโซ่ (terrazzo tiles)  กระเบื้องเซรามิค (ceramic tiles)  และกระเบื้องดินเผา (clay tiles)

หลักเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยา (ecological criteria) รวมทั้งการประเมินที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการตรวจพิสูจน์ จะมีผล 4 ปี นับจากวันที่ Decision ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบ

คำขอปิดฉลาก eco-label ที่ยื่นก่อนวันที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจะได้รับการประเมินตามเงื่อนไข Decision 2002/740/EC (ผลการตัดสินใจเดิม) ส่วนคำขอที่ยื่นตั้งแต่วันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2010 จะใช้เกณฑ์ใน Decision 2002/272/EC หรือ Decision นี้ ก็ได้อันใดอันหนึ่ง  ทั้งนี้ การปิดฉลาก eco-label  ตามเกณฑ์ใน Decision 2002/272/EC จะใช้ได้ 12 เดือน นับจากวันที่ที่ Decision นี้ได้รับความเห็นชอบ       

สำหรับเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้ ประกอบด้วย 10 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. การสกัดวัตถุดิบ (Raw material extraction): มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการในการสกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (natural products only) และสำหรับผลิตภัณฑ์ปูพื้น/ผนังแข็งทั้งหมด (all hard covering products)

2. การคัดเลือกวัตถุดิบ (raw materials selection) สำหรับผลิตภัณฑ์ปูพื้น/ผนังแข็งทั้งหมด: ต้องไม่มีเฟสความเสี่ยงต่างๆ (risk phrases) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  และข้อจำกัดการมีบางสารเจือปนใน additives ตามเกณฑ์ที่กำหนดเฉพาะกรณีกระเบื้องเคลือบ (glazed tiles)  ข้อจำกัดการมี asbestos และ polyester resins ในวัตถุดิบ

3. กระบวนการทำให้เสร็จ (Finishing Operations): มีเกณฑ์ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

4. กระบวนการผลิต (Production process): มีเกณฑ์ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ข้อกำหนดการใช้พลังงาน  การใช้น้ำ  การปล่อยไอเสียสู่อากาศ  การปล่อยของเสียลงน้ำ  การใช้วัตถุดิบในการผลิต ซีเมนต์ 

5. การจัดการของเสีย (Waste management):  มีเกณฑ์จัดการของเสียเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเกณฑ์ในการนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle of the by-products) เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป

6. ช่วงเวลาการใช้ประโยชน์ (Use Phase):  มีข้อกำหนดการปล่อยสารอันตรายเฉพาะกระเบื้องเคลือบ (glazed tiles only)

7. การบรรจุหีบห่อ (Packaging): มีข้อกำหนดในเรื่องกระดาษแข็ง (paperboard) สำหรับการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายควรออกแบบให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือทำจากวัสดุรีไซเคิล 70%

8. ความเหมาะสมกับการใช้งาน (Fitness for use): หลักฐานที่ใช้ในเรื่องนี้อาจรวมถึงข้อมูลจาก ISO CEN หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเท่า  รวมทั้งระบุประเภทการใช้ประโยชน์สินค้าที่เหมาะกับการใช้งานอย่างชัดเจน เช่น ใช้ ปูพื้น ปูผนัง หรือ ปูพื้น/ผนัง

9. ข้อมูลผู้บริโภค (Consumer information): สินค้าที่วางขายต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เช่น ข้อมูลคำแนะนำ       ในการใช้สินค้าอย่างถูกต้อง ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเทคนิค รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษา  นอกจากนั้น ต้องระบุ   ข้อมูลต่อไปนี้บนหีบห่อหรือเอกสารที่แนบมาพร้อมสินค้า
– ข้อมูลที่สินค้าได้รับตราสัญลักษณ์ eco-label และคำอธิบายความหมายสั้นๆ
– คำแนะนำในการใช้และดูแลบำรุงรักษาสินค้า รวมทั้งตัวชี้ที่เป็นไปได้ของศักยภาพอายุการใช้งานสินค้าในทาง technical terms ซึ่งอาจเป็นค่าเฉลี่ยหรือช่วงเวลา (average or range value)

10. ข้อมูลปรากฎบนฉลาก eco-label (Information appearing on the eco-label): ใน Box2 ต้องระบุข้อความต่อไปนี้
• กรณีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural products)
– reduced impact of extraction on habitats and natural resources
– limit emission from finishing operations
– improved consumer information and waste management
• กรณีผลิตภัณฑ์แปรรูป (Processed products)
– reduced energy consumption of production processes
– reduced emissions to air and water
– improved consumer information and waste mangement

ทั้งนี้ การประเมินและตรวจพิสูจน์ต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้