กฎข้อบังคับการป้องกันการประมงที่ผิดกฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 เป็นต้นไป ซึ่งหน่วยงานไทยได้พยายามเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยกรมประมงซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบของไทยได้จัดแปลและกฎข้อบังคับเป็นภาษาไทย จัดสัมมนา ทำการศึกษาผลที่จะเกิดขึ้น และเดินทางไปหารือกับหน่วยงานด้านประมงและกิจการทะเลของสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับรายละเอียดในการปฏิบัติตามกฎ

กิจกรรมที่กรมประมงได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

 

– จัดสัมมนา “กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการป้องกันการประมงที่ผิดกฎหมาย” เมื่อ พ.ย. 2551 โดยเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านประมงและกิจการทะเล (Directorate-General for Maritime and Fisheries) ของคณะกรรมาธิการยุโรป ไปบรรยายชี้แจงกฎข้อบังคับนี้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องประมาณ 300 คน และตอบข้อซักถาม

 

– ดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาของสหภาพยุโรปทำการศึกษาผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้กฎ โดยรวบรวมข้อมูลในด้านระบบบริหารจัดการการทำประมงของไทยในปัจจุบัน และวิเคราะห์ผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบของกฎดังกล่าวเมื่อ ธ.ค. 2551 และส่งผลการศึกษาให้สหภาพยุโรปพิจารณา

 

– แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อศึกษาและวางแผนการดำเนินงานในส่วนของไทย โดยตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 3 คณะ เพื่อศึกษากรณีการประมงในน่านน้ำไทย การประมงนอกน่านน้ำไทย และการนำเข้าวัตถุดิบสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยเรือประมงต่างชาติ เรือขนส่งสัตว์น้ำ ที่ไทยนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตและส่งออก

 

– อธิบดีกรมประมงได้นำคณะไปเจรจากับฝ่ายสหภาพยุโรปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ 30 เม.ย. 2552 เพื่อขอความชัดเจน หารือความยุ่งยากในการดำเนินการตามกฎและการจัดระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch certificate) พร้อมทั้งขอทราบความเป็นไปได้ในการขอยืดเวลาในการปฏิบัติตามกฎ และครั้งที่สองเมื่อ 1 ก.ย. 2552 เพื่อนำเสนอระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่กรมประมงได้วางแนวทางไว้ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นระบบที่สอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรป และได้หารือประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

 

– เสนอร่างท่าทีร่วมของ ASEAN ที่จะขอให้สหภาพยุโรปอนุญาตให้รัฐเจ้าของธงเรือสามารถแบ่งระยะการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกเป็นการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำเฉพาะเรือประมงขนาดใหญ่ที่ทำการประมงในเขตทะเลหลวงก่อน และในระยะที่สองให้ออกใบรับรองฯ สำหรับเรือที่ทำการประมงในน่านน้ำภายในและเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ซึ่งร่างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก ASEAN 8 ประเทศ และกรมประมงได้ส่งท่าทีดังกล่าวให้สหภาพยุโรปพิจารณาแล้ว

 

– จัดประชุมชี้แจงกฎข้อบังคับให้แก่ผู้ประกอบการทุกส่วนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายทะเลของไทยโดยจัดรวมเป็นกลุ่มจังหวัดรวม 5 กลุ่ม ที่สมุทรสาคร สงขลา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และระยอง ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมด้วยประมาณ 1,500 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 29 มิ.ย. 2552

 

กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ และกิจกรรมที่จะต้องมีการติดตามต่อไป ประกอบด้วย

 

– การจัดทำคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการเรือประมง แพปลา โรงงานแปรรูป และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

 

– การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ

 

– การยกร่างประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติของผู้ประกอบการ

 

– การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปที่ส่งสินค้าไปสหภาพยุโรป แพปลา เรือประมงในน่านน้ำไทย และเรือประมงนอกน่านน้ำ เพื่อฝึกปฏิบัติทั้งในระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำเดี่ยว และใบรับรองการจับสัตว์น้ำแบบง่าย

 

– เริ่มดำเนินการตามระบบที่วางไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2552 เป็นต้นไป เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและอาจปรับปรุงระบบให้พร้อมดำเนินการจริงในวันที่ 1 ม.ค. 2553 เป็นต้นไป

 

– เดินทางไปเจรจาและประสานความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ซึ่งส่งออกวัตถุดิบสัตว์น้ำมาไทยเพื่อแปรรูปและส่งออกไปอียู

 

การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated หรือ IUU Fishing) ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยการประมงที่ผิดกฎหมายทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านยูโร หรือประมาณ 490,000 ล้านบาทต่อปี

 

ได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากกองประมงต่างประเทศ กรมประมง

 

 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แปลกฏระเบียบคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ว่าด้วยการจัดตั้งระบบประชาคมยุโรปในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (หรือ IUU) เป็นภาษาไทย และตีพิมพ์เป็นภาษาไทย ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับได้ที่กรมประมง

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎข้อบังคับการป้องกันการประมงที่ผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปได้ที่ http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm