ด้วยคณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดทำรายงานประจำปี 2008 เรื่อง การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุน (anti-subsidy: AS) และ safeguard เสนอต่อสภายุโรป สาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1. ในปี 2008 มีการเปิดการไต่สวนเพิ่มขึ้นมากกว่า ปี 2007 ทำให้มีการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ามากขึ้นตามไปด้วย แม้ว่าจะมีบางกรณีที่ยุติการไต่สวนก่อนประกาศใช้มาตรการ ในขณะที่มีการเปิดการทบทวนลดลง เมื่อเทียบกับปี 2007

2. รายงานฉบับ ‘Green Paper’ ที่รวบรวมความเห็นจากหลายฝ่ายที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้บริโภค ผู้ส่งออกและภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก เพื่อปรับปรุงวิธีการไต่สวนฯและเพื่อให้การใช้มาตรการเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีความเห็นแตกต่างกัน

3. ในปี 2008 เป็นปีแรกที่มี Hearing Officer ซึ่งมีหน้าที่รับฟังคำร้องเรียนและความเห็นจากผู้ส่วนได้เสีย นอกจากนี้ ในปี 2008ได้มีการจัดสัมมนา โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จาก ประเทศที่สาม เพื่อสร้างความรู้เข้าใจกันในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2008 สหภาพฯเปิดการไต่สวนฯและใช้มาตรการ ดังนี้
– สหภาพฯใช้มาตรการ AD รวม 128 กรณี มาตรการ AS 8 กรณี ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบ 0.6% ของสินค้านำเข้าทั้งหมดของสหภาพฯ
– มีการเปิดไต่สวนฯ รวม 20 กรณี โดยมี 16 กรณีที่ใช้มาตรการตามผลการพิจารณาขั้นสุดท้าย มี 3 กรณีที่ยุติการไต่สวนฯ อีก 1 กรณียังไม่สรุปผลการไต่สวนฯ
– ไม่มีการเปิดไต่สวน anti-absorption และ safeguard แต่มีการไต่สวน anti-circumvention 2 กรณี มีผลให้ขยายการเรียกเก็บ AD 1 กรณี อีก 1 กรณี ยุติการไต่สวนฯ 
– เปิดทบทวน Expiry Review 7 กรณี และสรุปผลการทบทวนให้ใช้มาตรการต่อไปอีก 5 ปี ทั้ง 7 กรณี รวมกับที่เปิดทบทวนตั้งแต่ปี 2007 อีก 2 กรณี เป็น 9 กรณี
– สินค้าที่ถูกเปิดการไต่สวนฯมากที่สุด คือ เหล็ก(iron and steel) 11 กรณี รองลงมาได้แก่ โลหะอื่นๆ 3 กรณี สารเคมี 2 กรณี และสินค้าอื่นๆ 3 กรณี เครื่องจักร 1 กรณี
– ในการเปิดการไต่สวน AD และ As 20 กรณี มีสินค้าจากจีน 6 กรณี ซึ่งสินค้าจากจีนยังคงถูกการเปิดไต่สวน AD มากที่สุด สินค้าจากสหรัฐอเมริกา 4 กรณี ตุรกี 2 กรณี  ที่เหลือเป็นสินค้าจากประเทศต่อไปนี้ประเทศละ 1 กรณี คือ อาเมเนีย เบลารุส บราซิล มอลโดว่า เกาหลีใต้ ไต้หวัน ยูเครนและสินค้า ring binder mechanism จากไทย

4. ในปัจจุบันสหภาพฯใช้มาตรการ AD กับสินค้าจากไทย 8 รายการ คือ
– Coumarin
– Hand pallet trucks and their essential parts
– Plastic sacks and bags
– Polyethylene terephthalate (PET)
– Stainless steel fasteners and parts thereof
– Sweet corn (prepared or preserved in kernels)
– Tube and pipe fitting, of iron or steel
– Welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel
และอยู่ระหว่างการไต่สวนฯ 1 รายการ คือ ring binder mechanism

รายละเอียดดังเอกสารแนบ และข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145262.pdf