หน่วยงานเคมีภัณฑ์ยุโรป หรือ ECHA ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดจัดกิจกรรม Stakeholders’ Day ครั้งที่สามในวันที่ 7 ธันวาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุม Helsinki Exhibition and Convention Centre ประเทศฟินแลนด์ โดยจะรองรับผู้เข้าร่วมถึง 500 คน เพื่อสร้างความโปร่งใส พัฒนาความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ และเป็นช่องทางพบปะหารือระหว่าง ECHA กับผู้มีส่วนได้เสีย

โดยโปรแกรมแบ่งเป็นสามช่วง แต่ละช่วงจะเปิดให้มีการถาม-ตอบในตอนท้าย ได้แก่

1. เรื่องการจัดจำแนกและปิดฉลากสารเคมี:  ECHA จะนำเสนอข้อมูล/สถานะล่าสุดของระเบียบ CLP ที่ออกใหม่ ซึ่งจะต้องจัดทำ C&L inventory ในปี 2011 และผู้แทนภาคอุตสาหกรรมจะอธิบายให้ทราบว่าบริษัทต่างๆ กำลังเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างไร

2. การบังคับใช้ระเบียบ REACH: ECHA จะอธิบายถึงกิจกรรม Forum แลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องการบังคับใช้ระเบียบ โดยผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปและผู้แทนประเทศสมาชิกสหภาพฯ จะให้ข้อมูลภาพรวมของการบังคับใช้ในระดับสหภาพฯ และระดับประเทศสมาชิก

3. แฟ้มข้อมูลการจดทะเบียนสารเคมีและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ:  ผู้เชี่ยวชาญจาก ECHA และผู้แทนภาคอุตสาหกรรมจะให้ข้อมูลด้าน best practice ในการจัดเตรียมแฟ้มข้อมูลจดทะเบียนสารเคมี

อนึ่ง  ECHA จะเผยแพร่ภาพงานกิจกรรมวันดังกล่าวทาง web-streaming ผ่านอินเตอร์เนต ทั้งการถ่ายทอดสดและเทปภายหลังการจัดงาน  สำหรับรายละเอียดร่างโปรแกรมและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูทางเว็ปไซท์ http://echa.europa.eu/news/events/3rd_stakeholders_day_en.asp