คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้อียูให้ขยายเวลาเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping) สินค้ารองเท้าจากจีนและเวียดนามต่อไปอีก 15 เดือน ในอัตราเดิมที่เก็บมาแล้ว 2 ปี คือ 16.5% สำหรับรองเท้าจากจีน และ 10% สำหรับรองเท้าจากเวียดนาม

หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดต่อสินค้ารองเท้าจากจีนและเวียดนามมาเป็นระยะเวลาสองปี และมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2009 นี้นั้น

คณะมนตรียุโรปมีกำหนดการที่จะตัดสินใจว่าจะให้ขยายเวลาต่อไปอีกหรือไม่ในวันที่ 2 มค 53 โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้ทำรายงานเสนอความเห็นต่อคณะมนตรียุโรปว่า แม้มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบจากการทุ่มตลาดไปได้บ้าง แต่ก็ยังมีผลต่อผู้ผลิตชาวยุโรปมากพอสมควร หากยกเลิกมาตรการดังกล่าวในตอนนี้ จะยิ่งก็ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยุโรป จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปอีก 15 เดือน เพื่อให้อุตสาหกรรมมีเวลาปรับตัวเพิ่มเติม