คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศผลการตัดสินใจ Commision Decision วันที่ 30 พฤศจิกายน 2009 ว่าด้วยการจัดทำเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยาในการปิดฉลาก eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ (wooden furniture)

ระเบียบดังกล่าวลงพิมพ์ใน Official Journalฉบับที่ L320 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2009 (เอกสารแนบ หรือดูเว็ปไซท์  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:320:0023:0032:EN:PDF)  กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ (ตามคำจำกัดความในมาตรา 1 ของ Decision ฉบับนี้ ที่จะปิดฉลาก eco-label ภายใต้ระเบียบ (EC) No 1980/2000 ต้องสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ปรากฏใน Annex ของ Decision ดังกล่าว

หลักเกณฑ์ทางนิเวศน์วิทยา (ecological criteria) รวมทั้งการประเมินที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดในการตรวจพิสูจน์ จะมีผล 4 ปี นับจากวันที่จดแจ้ง Decision ฉบับนี้ (notification) โดยกำหนดให้สินค้ากลุ่มนี้ใช้เลขรหัส (product group code number) 36  ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นก็เพื่อ ส่งเสริมการลดผระทบของเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ตลอดวงจรชิวิตสินค้า โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุในการผลิตด้วยวิธีการที่ยั่งยืนมากขึ้น  ลดการใช้สารอันตรายและการปล่อยสารพิษทำลายสิ่งแวดล้อม และมีการทดสอบความคงทนในการใช้งานสินค้า
การประเมินความสอดคล้องต้องดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง (หากเป็นไปได้) และสอดคล้องกับข้อกำหนดทั่วไปของมาตรฐาน EN ISO 17025 สำหรับเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. คำอิบายผลิตภัณฑ์ (Product Description): ให้ข้อมูลคำอธิบายการใช้งาน ชื่อหรือรหัสสินค้า รวมถึงประเภทย่อยในกรณีสินค้าเดียวกันที่มีหลายประเภท  น้ำหนักทั้งหมดของสินค้า วัสดุที่ใช้ในการผลิต รวมถึงสิ่งติดตรึง (fixtures and fittings) และน้ำหนักวัสดุแต่ละรายการ

2. สารอันตราย (Hazardous Substances): ต้องไม่มีการใส่สารอันตรายในช่วงการผลิตสินค้าของเฟสความเสี่ยงต่างๆ (risk phrases) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง Council Directive 67/548/EEC ลงวันที่ 27 มิถุนายน 1967 (Dangerous Substances Directive) รวมถึงข้อแก้ไข และคำสั่ง Directive 1999/45/EC (Dangerous Preparations Directive) หรือยึดการจัดจำแนกสารเคมีอันตรายตามระเบียบ Regulation (EC) No 1272/2008 วันที่ 16 ธันวาคม 2008 (ระเบียบ CLP)   ข้อกำหนดห้ามมีสารอันตรายใน binding agents   และข้อกำหนดด้านสารหน่วงการติดไฟ (flame retardants)

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุไม้และวัสดุทำจากไม้ (Wood and Wood-based Requirements): ต้องสอดคล้องตามนโยบายจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน  ข้อกำหนดเส้นใยไม้ที่นำมารีไซเคิลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EPF Industry Standard ดังตารางอ้างอิงใน Appendix ของเอกสารแนบ  ข้อกำหนดด้านสารแช่/เคลือบและสารรักษาเนื้อไม้ (Impregnating substances and preservatives)   ข้อกำหนดการใช้สารอันตรายในการผลิตวัสดุทำจากไม้   ข้อกำหนดการปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ของวัสดุ untreated raw wood-based materials  และข้อห้ามผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ GMO

4. เกณฑ์ในการทำทรีตเมนต์พื้นผิวผลิตภัณฑ์ (Criteria for Surface Treatments):  มีข้อจำกัดในการใช้พลาสติกและโลหะผสมในขั้นตอนการเคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์  ข้อกำหนดในการใช้สารอันตรายรวมถึง VOC content  ข้อกำหนดการปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ในขั้นตอนการเคลือบพื้นผิว  ข้อกำหนดการใช้สาร Plasticizer รวมถึงข้อห้ามการใช้สาร DNOP, DINP (di-n-octy phthalate) และ DINP (di-isodecyl phthalate)   และข้อกำหนดการใช้สารฆ่า/กันเชื้อรา

5. การประกอบชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ (Criteria for the Assembly of Furniture):  มีเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับการติดกาวส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์เข้าด้วยกัน (adhesives)  ข้อกำหนดสารอันตรายใน additives และ binding agents  ข้อกำหนดสัดส่วน VOC ในผลิตภัณฑ์กาวที่ใช้ 

6. เกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (Criteria for the Final Product):  มีข้อกำหนดด้านความคงทน ความปลอดภัย และเสถียรภาพของสินค้าตามมาตรฐาน EN standards  หากไม่มีมาตรฐาน EN ก็ให้ใช้ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO  และหากไม่มีในทั้งสองมาตรฐาน ก็ให้มีการประเมินผลโดยสถาบันอิสระบนพื้นฐานการออกแบบและวัสดุที่เลือกใช้  ด้านการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ต้องปราศจากการใช้สารอินทรีย์ทำละลาย (organic based solvents)  ข้อกำหนดที่ผู้ผลิตต้องให้ข้อมูลคำอธิบายในรายละเอียดกับผู้บริโภคถึงหนทางดีที่สุดในการรีไซเคิลและกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังสิ้นอายุการใช้งาน โดยจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  ให้ข้อมูลผู้บริโภคเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ (เช่น light/heavy หรือ indoor/outdoor)  ข้อมูลในการทำความสะอาดและดูแลรักษา  ข้อกำหนดด้านหีบห่อของผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลบนหีบห่อ รายละเอียดเว็ปไซท์ที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้  และชื่อ/ที่อยู่ในการติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์หากผู้บริโภคต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  นอกจากนั้น ข้อมูลที่ปรากฎบนฉลาก eco-label (box 2) ต้องระบุข้อความต่อไปนี้ – wood from well managed forests – restricted hazardous substances – product tested for durability 

ทั้งนี้ การประเมินและตรวจพิสูจน์ต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์ใน Annex ของ Decision ฉบับนี้