ตามที่อียูได้ให้ความสนใจกับเรื่องสารเคมีและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพมาโดยตลอด และออกระเบียบต่างๆเพื่อปกป้องผู้บริโภค เช่น ระเบียบ RoHS เพื่อห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และการให้จดทะเบียบสารเคมี (ระเบียบ REACH) ล่าสุด อียูสนใจถึงผลกระทบว่าหากร่างกายได้รับสารเคมีหลายๆชนิดผสมกันจะเป็นอย่างไร โดยเห็นว่าระเบียบอียูในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากสารเคมีแต่ละชนิด มากกว่าจะเป็นผลที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของสารเคมีหลายชนิด จึงสนใจที่จะให้มีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาทางรับมือต่อไป

 

เมื่อวันที่ 22 ธค. ที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอียูได้มีมติให้คณะกรรมธิการยุโรปศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบที่ร่างกายจะมีหากได้รับสารเคมีหลายประเภทเข้าไปทำปฏิกิริยาในร่างกาย และทำการเสนอแนะว่าระเบียบของอียูที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นจะสามารถจัดการกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร ทั้งนี้ เดนมาร์กได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้ โดยเป็นผู้ที่นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าในที่ประชุมรัฐมนตรีฯ และตั้งเป้าให้คณะกรรมาธิการยุโรปนำเสนอรายงานดังกล่าวในช่วงต้นปี 2012 ซึ่งเดนมาร์กจะดำรงตำแหน่งประธานสหภาพยุโรป

ที่มา http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/112043.pdf