สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานของประเทศเบลเยียม (สถานะ วันที่ 22 ม.ค. 53) ดังนี้

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่

http://www.thaieurope.net/ftp/ms/Belgium_bg_info_2010.pdf