ระบบ GSP หรือ Generalised System of Preferences
ของสหภาพยุโรปกำลังจะมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากกฎระเบียบ GSP
เดิมจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และคณะกรรมาธิการยุโรป
ซึ่งเป็นองค์กรผู้บริหารและกำหนดนโยบายของสหภาพยุโรปกำลังเปิดการรับฟังความ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและนอกสหภาพยุโรป
เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ
มาปรับปรุงเป็นกฎระเบียบฉบับใหม่หรือที่เรียกกันว่า GSP 2012-2015
ที่คาดว่าเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน ไทยเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากระบบ GSP ของสหภาพยุโรป ในอัตราภาษี 0 และอัตราภาษีมากกว่า 0 เป็นอันดับที่ 2 ของโลก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.5 ล้านยูโร ในปี 2552 รองจากอินเดีย (13.7 ล้านยูโร) ในสินค้าหลากหลายหมวดหมู่ มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยอาจจะเสียสิทธิ์ประโยชน์ในระบบ GSP รอบต่อไป (GSP 2012-2015) สำหรับสินค้าบางรายการก็ได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อและหมวดหมู่สินค้าไทยที่ได้รับประโยชน์จากระบบ GSP นำเสนอโดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ได้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/3583/222/

ผู้ประกอบการไทยที่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์จาก GSP ในรอบปัจจุบันสำหรับสินค้าในหลาดหมวดหมู่อยู่จึงควรติดตามการปรับเปลี่ยนครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจมีผลกระทบกับอัตราภาษีที่ได้รับอยู่และมีผลกระทบต่อการดำเนินการค้ากับประเทศคู่ค้าในสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงต่อผู้ดำเนินนโยบายของสหภาพยุโรปได้ผ่านการทำแบบสอบถามออนไลน์ ก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2553 http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=NEXTGSPSCHEME&lang=en  หรือว่าจะส่งความเห็นให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบของไทย ได้ที่ สำนักส่งเสริมการและพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02 5474819

ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยเฉพาะสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กำลัง
ติดตามประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของไทยเรื่อง GSP อย่างใกล้ชิด
โดยในวันที่ 18 พ.ค. 2552
ทีมงานไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการยุโรป
และได้รับทราบว่าคณะกรรมาธิการยุโรปกำลังพิจารณาจะขยายระยะเวลาการใช้ระบบ
GSP เดิมออกไปอีก แต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาของการขยายที่แน่นอน (จากเดิมที่จะหมดอายุลงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 คงจะต้องเลื่อนวันหมดอายุออกไปอีก)
เนื่องจากคาดว่าจะมีความล่าช้าในขั้นตอนการออกกฎระเบียบ GSP ใหม่
ทั้งนี้ จะออกประกาศเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการใช้ GSP เดิมอย่างเป็นทางการต่อไป

การขยายระยะเวลาดังกล่าวแม้จะดีต่อประเทศไทย แต่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรนิ่งนอนใจควรศึกษาเรื่อง GSP และแสดงความคิดเห็นเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ทางการค้าใหม่ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอีกหลายปีข้างหน้าด้วย

ทีมงานฯ จะนำเสนอผลการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง GSP รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบต่อไทยให้ ติดตามได้ที่ www.thaieurope.net

DG Trade จะนำเสนอผลการหารือและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ DG Trade ด้วย ติดตามได้ที่ http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id=142