คณะกรรมาธิการยุโรปทำรายงานการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping : AD) การอุดหนุน(Anti-subsidy : AS) และ Safeguard ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรกของปี 2010 ซึ่งจะถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี 2010 ที่จะเสนอต่อสภายุโรปต่อไป รายงานดังกล่าวมีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

 

1. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 มีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) 132 มาตรการ และ การอุดหนุน (AS) 8 มาตรการ ที่มีผลบังคับใช้กับสินค้า 12 รายการจาก 8 ประเทศ และอยู่ระหว่างการไต่สวนฯ อีก 57 กรณี
2. แนวโน้มการใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าในปี 2010 ดูได้จากการเปิดไต่สวนฯ 8 กรณี และ 2 ใน 8 กรณีเป็นการอุดหนุน AS และใน 5 เดือนที่ผ่านมาของปี 2010 ยังไม่มีการเปิดไต่สวน Anti-Absorption, Anti-Circumvention และ Safeguard
3. ในปี 2010 มีการยุติการไต่สวนและยุติการใช้มาตรการ ดังนี้
     -มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) 1 กรณี คือ สินค้า Ring Binder Mechanisms จากประเทศไทย
     -มาตรการตอบโต้การหลีกเลี่ยงอากร (Anti-Circumvention) 1 กรณี คือ Steel ropes and cables จากประเทศมาเลเซีย
     -การอุดหนุน (AS) 3 กรณี เนื่องจากครบกำหนด 5 ปี

4. สหภาพฯมีสถิติการใช้มาตรการดังนี้

 

 

2006

2007

2008

2009

2010(มค.-พค.)

การเปิดการไต่สวนใหม่

17

0

8

2

8

ให้ใช้มาตรการ

2

4

9

3

0

ยุติการไต่สวน

4

5

2

4

1

การยุติการใช้มาตรการ เนื่องจากครบกำหนด 5 ปี

7

6

0

3

3

การเปิดทบทวน

12

13

4

11

7

ให้ใช้มาตรการต่อไป

18

16

13

8

6

ยุติการใช้มาตรการ

1

0

7

0

2

 

5. สินค้าที่ถูกเปิดการไต่สวนฯมากที่สุด คือ เคมีภัณฑ์ รวมทั้งหมดตั้งแต่ปี 2006 – 2010(พค.) มี 28 กรณี รองลงมาได้แก่ เหล็ก 18 กรณี สินค้าอื่นๆ 11 กรณี โลหะ 10 กรณี อิเลคโทรนิคส์ 6 กรณี สิ่งทอ 5 กรณี เครื่องจักรกล 3 กรณี ไม้และกระดาษ 2 กรณี
6. ประเทศที่ถูกไต่สวนฯมากที่สุด คือ จีน รวมทั้งหมดตั้งแต่ปี 2006 – 2010(พค.) มี 29 กรณี รองลงมาได้แก่ อียิปต์ 7 กรณี อินเดีย 6 กรณี มาเลเซียเท่ากับไทย 5 กรณี  ไต้หวันเท่ากับตุรกี 4 กรณี และประเทศอื่นๆ เช่น บอสเนีย สหรัฐฯ และรัสเซีย เป็นต้น

ข้อสังเกต

 1) สหภาพฯมีแนวโน้มการใช้มาตรการลดลงจะเห็นได้จากสถิติที่ลดลงจาก 36 กรณีในปี 2006 เหลือ 9 กรณีในปี 2007 จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 20 และ 21 กรณีในปี 2008-2009 ตามลำดับ แต่ในปี 2010(พค.) มี 8 กรณี แต่จนถึงสิ้นปีนี้อาจจะมีการเปิดไต่สวนฯเพิ่มขึ้น และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ผลิตในสหภาพฯขอให้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ามากขึ้น
 2) จีนยังคงเป็นประเทศที่ถูกสหภาพฯไต่สวนฯมากที่สุดซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการส่งออกในปริมาณมากและราคาถูกเข้ามาแข่งขันในตลาดสหภาพฯและแย่งได้ส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตในสหภาพฯ และถ้าเป็นการทุ่มตลาดทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ผลิตในสหภาพฯก็นำไปสู่การยื่นฟ้องขอเปิดการไต่สวนฯ
 3) ในปัจจุบันสหภาพฯใช้มาตรการ AD กับสินค้าจากไทย 8 รายการ คือ
  -Coumarin
  -Hand pallet trucks and their essential parts
  -Plastic sacks and bags
  -Polyethylene terephthalate (PET)
  -Stainless steel fasteners and parts thereof
  -Sweet corn (prepared or preserved in kernels)
  -Tube and pipe fitting, of iron or steel
  -Welded tubes and pipes of iron or non-alloy steel
และอยู่ระหว่างการไต่สวนฯ 1 รายการ คือ Ring Binder Mechanisms โดยสหภาพฯเปิดการไต่สวนฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 หลังจากได้ยุติการไต่สวนฯเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากผู้ผลิตของสหภาพฯถอนคำร้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ และข้อมูลเพิ่ม

เติมที่ http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=203&langId=en