ตามที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้เคยรายงานความเคลื่อนไหวจากการปรับใช้กฎระเบียบ IUU ของ EU ซึ่งได้มีผลปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 แล้วนั้น 

 

บัดนี้ สำนักงานฯ ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกจากประเทศสมาชิก EU แจ้งว่า ขณะนี้ได้รับสัญญาณ แจ้งจากทาง EU ว่า ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (interim period) อันผ่อนปรนให้กับการปฎิบัติตามกฎระเบียบ IUU นั้นสิ้นสุดแล้ว และตั้งแต่บัดนี้ ขอให้ทางด่านของประเทศสมาชิกเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลบนใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (catch certificate) มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น 

1.    ให้เพิ่มการตรวจสอบสินค้าประมงมากขึ้นกว่าตอนที่กฎระเบียบเพิ่งปรับใช้เมื่อต้นปี 2553

2.    ให้ส่งคืนใบรับรองการจับสัตว์น้ำที่อ่านไม่ออก (non legible certificates) กลับไปยังประเทศต้นทาง

3.    ปฎิเสธการนำเข้าเมื่อตราประทับบนใบรับรองฯ ไม่เคยมีการแจ้งต่อ DG-MARE มาก่อน (unknown validated stamps)

4.    ตรวจสอบชื่อเรือบนใบรับรองฯ ว่าต้องไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือที่ต้องสงสัยของ RFMOs และของ EU

5.    ทั้งนี้ เมื่อด่านนำเข้าพบว่าสินค้าประมงจากประเทศใดมีปัญหาในการปฎิบัติตามข้อกำหนด IUU ต้องรีบแจ้งให้ EU และประเทศสมาชิก EU อื่นๆ ทราบในทันที

ในเรื่องนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้   

ก) ขณะนี้ EU เริ่มเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าประมงที่นำเข้าภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบ IUU มากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่า ด่านนำเข้าของ EU เริ่มมีความคุ้นเคยกับการตรวจสอบใบรับรองการจับสัตว์น้ำมากขึ้นกว่าเมื่อเดิม และคาดว่าการตรวจสอบจะมีความเข้มงวดขึ้นตามลำดับ  ดังนั้น ฝ่ายไทยจึงควรระมัดระวังต่อข้อมูลที่กรอกบนใบรับรองการจับสัตว์น้ำ ว่าต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ EU กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฎิเสธการนำเข้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต        

ข) สำหรับการตรวจสอบรายชื่อเรือนั้น ทาง EU ได้ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎระเบียบ IUU อันเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตราที่ 27 ของกฎระเบียบ IUU รายละเอียดตามเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:131:0022:0026:EN:PDF ซึ่งรายชื่อเรือดังกล่าวได้อิงตามรายชื่อเรือของ RFMOs ด้วยแล้ว