คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปขอรายงานเพิ่มเติมระบบ European Union
Emission Trading System (EU ETS) สายการบิน และอนาคตโครงการ CDM มาดังนี้

1. EU ETS สายการบิน

จากการหารือกับ นาย Philip Good เจ้าหน้าที่คณะกรรมาธิการยุโรป ที่รับผิดชอบเรื่อง International Carbon Market, Aviation and Maritime DG Climate Action ทราบว่า ภายใต้กรอบกฎระเบียบ DIRECTIVE 2008/101/EC เรื่อง EU ETS สำหรับสายการบิน อียูเปิดโอกาสให้ประเทศที่สามที่สนใจสามารถเปิดการเจรจาระดับทวิภาคีกับอียู (ตาม Article 25a และ Recital 17 ดูเอกสารแนบ) เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการที่เทียบเคียงกันได้ (equivalent measures) ต่อสายการบินที่บินออกมาจากประเทศที่สามนั้นๆ มายังอียู เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอียูจะพิจารณายกเลิกมาตรการของอียูที่บังคับใช้ตามกฎระเบียบ EU ETS กับเที่ยวบินขาเข้าของสายการบินประเทศที่สามนั้นๆ ต่อไป อย่างไรก็ดี ฝ่ายอียูยังไม่มีความชัดเจนว่ามาตรการเทียบเคียงกันได้ดังกล่าวคือมาตรการอะไรบ้าง และยังไม่มีประเทศใดที่เริ่มการเจรจาการใช้มาตรการดังกล่าว

ข้อสังเกต – สวิตเซอร์แลนด์อาจเป็นประเทศแรกๆ ที่จะมีการเจรจาเรื่องนี้ ภายใต้การเจรจาเพื่อเชื่อมโยงระบบ ETS ของสวิตเซอร์แลนด์กับอียู ซึ่งจะเริ่มเจรจาในสัปดาห์หน้า (วันที่ 8 มี.ค. 2011) และคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นก่อน ม.ค. 2012

2. อนาคตของโครงการ CDM

– หัวหน้าคณะเจรจาฯ ของฝ่ายอียูให้ความชัดเจนว่า ไม่ว่าจะมีข้อผูกมัดทางกฎหมาย (2nd commitment period) หลัง Kyoto Protocol จากการเจรตาพหุภาคีว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่ โครงการ CDM จะมีต่อไป และยังสามารถนำเครดิต CER มาซื้อขายในระบบ EU ETS ได้ หลังปี 2012

แต่หากการไม่มีข้อผูกพันระดับพหุพาคีดังกล่าว อียูจะยอมรับเฉพาะโครงการ CDM ที่เกิดขึ้นหลังปี 2012 ที่ดำเนินการในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LCDs) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าโครงการ CDM จากประเทศไทยอาจหมดสิทธิลง (แต่อียูยังยอมรับโครงการ CDM จากไทยที่เกิดขึ้นก่อนปี 2012 ให้ขายในระบบ EU ETS ได้อยู่) เว้นเสียแต่ว่าประเทศที่สามนั้นๆ จะมีการเจรจาทวิภาคีกับอียู

ข้อสังเกต – ทิศทางการปรับปรุง CDM ของอียูหลังปี 2012 เน้นให้ประโยชน์เฉพาะโครงการจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการ CDM ไปกระจุกตัวที่จีนและอินเดียมากเกินไป