เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระเบียบ Commission Regulation (EU) No 207/2011  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2554 แก้ไข Annex XVII ตาม Regulation (EC) No 1907/2006  เกี่ยวกับการจำกัดการผลิต การจำหน่าย และการใช้สารเคมี เคมีภัณฑ์ที่เป็นอันตราย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1.  ลด substances จำนวน 1 รายการ ได้แก่ Diphenylether, pentabromo derivative and perfluorooctane sulfonates (PFOS) ภายใต้ entry 44 และ 53 ออกจาก Annex XVII เนื่องจากมี Regulation (EC) No 850/2004  ควบคุมอยู่แล้ว

2.  ให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

REACH เป็นมาตรการควบคุมความปลอดภัยการใช้สารเคมี ว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และจำกัดการใช้สารเคมี ที่ออกโดยสหภาพยุโรป และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นมา