คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรปได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยว ชาญในเรื่องนโยบายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมอียู ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อภาค ธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย เพื่อให้เอกชนไทยสามารถเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ทันการณ์ หัวข้อหนึ่งของการศึกษาได้แก่ความคืบหน้าของกฎระเบียบ REACH ว่าด้วยการจดทะเบียนสารเคมี การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการใช้ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 โดยคณะผู้แทนไทยขอนำเสนอรายงานตอนที่ 3 เรื่องข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจไทย

อ่านผลการศึกษาเรื่อง REACH ตอนที่ 3 ข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจไทย ได้ที่นี่